ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
01

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Ἡ Ἐκκλησία, μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μᾶς ὑπενθυμίζει τὴ συμβολὴ τῆς Θεοτόκου στὴ σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς εἶναι βασισμένη στὴν ἀφήγηση τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ φέρνει στὴν Παναγία τὴ χαρμόσυνη εἴδηση τῆς σύλληψης καὶ τῆς γέννησης τοῦ Σωτῆρα. Ἡ δὲ Παναγία συγκατατίθεται ἐν ταπεινώσει στὸ μέγα μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως...

[Διαβάστε περισσότερα...]

01

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μρ. 9, 17-31)

Πο­νη­ρὸ δαι­μό­νι­ο «ἄ­λα­λον καὶ κω­φὸν» εἶ­χε εἰ­σέλ­θει στὸν νε­α­νί­α καὶ τὸν βα­σά­νι­ζε. Ὁ πα­τέ­ρας τοῦ παι­διοῦ τὸ ἔ­φε­ρε πρὸς θε­ρα­πεί­α, ὅ­μως οἱ ἐν­νέ­α μα­θη­τὲς τοῦ Χρι­στοῦ ἀ­πέ­τυ­χαν νὰ ἐκ­δι­ώ­ξουν τὸ δαι­μό­νι­ο. Ὁ Χρι­στός, κα­τερ­χό­με­νος ἀ­πὸ τὸ ὄ­ρος Θα­βὼρ μὲ τοὺς ἄλ­λους τρεῖς μα­θη­τές, πλη­ρο­φο­ρεῖ­ται τὸ πε­ρι­στα­τι­κὸ καὶ ζη­τᾶ νὰ τοῦ φέ­ρουν τὸν νε­α­νί­α. Ἀ­φοῦ ἐ­πε­τί­μη­σε τὴν ἀπιστία τῶν ἀνθρώπων: «ὦ γενεὰ ἄπιστος», ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

01

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)

(Μρ. 8, 34 – 9, 1)

Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α, τὴν Γ΄ Κυ­ρι­α­κὴ τῶν νη­στει­ῶν, ἑ­ορ­τά­ζει τὴν προ­σκύ­νη­ση τοῦ Σταυ­ροῦ τοῦ Κυ­ρί­ου, ὑ­πεν­θυ­μί­ζον­τάς μας πό­σο ἀ­ναγ­καῖ­ος εἶ­ναι αὐ­τὸς γιὰ τὴ σω­τη­ρί­α μας. Ὁ Σταυ­ρὸς ἀ­πο­τε­λεῖ μυ­στή­ρι­ο, δι­ὰ τοῦ ὁ­ποί­ου κα­ταρ­γεῖ­ται ἡ ἁ­μαρ­τί­α καὶ σώ­ζε­ται ὁ κό­σμος...

[Διαβάστε περισσότερα...]

01

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

(Μρ. 2, 1-12)

Τὸ ση­με­ρι­νὸ Εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα μᾶς δι­δά­σκει ἀ­φε­νὸς τὴ δύ­να­μη τῆς πί­στης πρὸς τὴ θε­ό­τη­τα τοῦ Χρι­στοῦ καὶ ἀ­φε­τέ­ρου τὴν προ­θυ­μί­α καὶ τὸν ζῆ­λο τῶν κα­τοί­κων τῆς Κα­περ­να­ούμ, ὥ­στε νὰ ἀ­κού­σουν τὸν λό­γο τοῦ Θε­οῦ.

[Διαβάστε περισσότερα...]

03

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

(Ἰω. 1, 44-52)

Σή­με­ρα, Κυ­ρι­α­κὴ τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας «ἡ­μέ­ραν χαρ­μο­νι­κὴν θε­όφρο­νες, δεῦ­τε τε­λέ­σω­μεν, νῦν οὐ­ρα­νὸς εὐ­φραί­νε­ται καὶ γῆ, καὶ ἀγ­γέ­λων τὰ τάγ­μα­τα, καὶ τῶν βρο­τῶν συ­στή­μα­τα».

Αὐ­τὴ τὴ μέ­ρα σύνο­λο τὸ πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πα­νη­γυ­ρί­ζει τὴν ὁ­ρι­στι­κὴ «ἀ­να­στύ­λω­ση» τῶν εἰ­κό­νων. Ἕ­να γε­γο­νὸς ποὺ ἔ­γι­νε στὶς 11 Μαρ­τί­ου τοῦ 843, τὴν πρώ­τη Κυ­ρι­α­κὴ τῆς Μ. Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ἐ­κεί­νου τοῦ ἔ­τους, ὅταν Πα­τρι­άρ­χης Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ὁ Με­θό­δι­ος καὶ αὐ­το­κρά­τει­ρα ἡ Θε­ο­δώ­ρα...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

(Μθ. 6, 14-21)

Εἰσερχόμαστε αὔριο στὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν, στὴν πνευματικὴ ἄσκηση καὶ τὴν προετοιμασία γιὰ τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ὁ τρόπος ποὺ θὰ πρέπει νὰ τὸ διαπεράσουμε εἶναι συγκεκριμένος. Πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε στὴν ταπείνωση καὶ στὴν ἀγάπη καὶ στὴν τήρηση τοῦ θείου θελήματος...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

(Μθ. 25, 31-46)

Τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο μᾶς ὑπενθυμίζει μία μεγάλη ἀλήθεια. Τὴν περασμένη Κυριακὴ διαβάσαμε τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, ἢ ἀλλιῶς τοῦ σπλαχνικοῦ πατέρα, ἡ ὁποία ἀφοροῦσε στὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος περιμένει τὸ πλάσμα του νὰ ἐπιστρέψει. Αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει νὰ μᾶς κάνει νὰ ξεχνᾶμε καὶ τὴ δικαιοσύνη του. Ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μοναχὰ στοργικὸς πατέρας..

[Διαβάστε περισσότερα...]

03

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Λκ. 15, 11-32

Ἡ σημερινὴ παραβολὴ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς «τὸ εὐαγγέλιο τῶν εὐαγγελίων». Ὀνομάζεται μὲν παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, ὅμως, θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ χαρακτηριστεῖ καὶ ὡς παραβολὴ τοῦ «σπλαχνικοῦ πατέρα», διότι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μέχρι τὸ τέλος κεντρικὸς πρωταγωνιστὴς δὲν εἶναι...

[Διαβάστε περισσότερα...]

01

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

(Λκ. 18, 10-14)

Ἡ πα­ρα­βο­λὴ τοῦ Τε­λώ­νου καὶ τοῦ Φα­ρι­σαί­ου εἶ­ναι ἰ­δι­αί­τε­ρα δι­δα­κτι­κή, δι­ό­τι μᾶς ὑποδεικνύει δύο βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς. Πρῶτον, τὸ ὅ­τι ὅ­ταν ὁ ἄν­θρω­πος συ­ναι­σθαν­θεῖ τὰ σφάλ­μα­τά του καὶ με­τα­νο­ή­σει καὶ ζητήσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, δι­και­ώ­νε­ται καὶ προσλαμβάνεται ξανὰ ὡς κατὰ χάριν υἱός. Δεύτερον, τὸ ὅτι ὅ­ταν θε­ω­ρή­σει κανεὶς τὸν ἑ­αυ­τό του δί­και­ο, ἀ­να­μάρ­τη­το,...

[Διαβάστε περισσότερα...]

01

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

(Λκ. 19, 1-10)

Σύμφωνα μὲ τὴν εὐαγγελικὴ διήγηση, ὁ ­η­σος εἰσῆλθε στν ­ε­ρι­χ κα Ζακ­χα­ος ­πι­θυ­μο­σε ν τὸν δε καὶ νὰ τὸν γνωρίσει. Λό­γῳ ­μως τοῦ πλή­θους κα τοῦ μικροῦ του ­να­στή­μα­τος ­νέ­βη­κε σ μί­α συ­κο­μο­ρέ­α κα τν πε­ρί­με­νε ν πε­ρά­σει. Χρι­στός, ­ταν ­φτα­σε στ ση­με­ο ­κε­νο, σή­κω­σε τ βλέμ­μα του, ε­δε τν Ζακ­χα­ο κα το ε­πε «Ζακ­χα­ε, κα­τέ­βα για­τὶ σή­με­ρα πρέπει ν μεί­νω στ σπί­τι σου». Για­τί, ὅμως, Ζακ­χα­ος ­θε­λε τό­σο πο­λ ν δε τν Χρι­στό; Καὶ για­τί Χρι­στς ­δω­σε τό­ση με­γά­λη ση­μα­σί­α στν Ζακ­χα­ο κα τν τί­μη­σε τό­σο πο­λύ;...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 1 of 28First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last