ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
12
Ἡ ση­με­ρι­νὴ πε­ρι­κο­πὴ τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου ἀ­πο­τε­λεῖ τμῆ­μα τῆς με­γά­λης ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς προ­σευ­χῆς ποὺ ὁ Χρι­στὸς ἀ­πηύ­θυ­νε πρὸς τὸν Θε­ὸ Πα­τέ­ρα λί­γο πρὸ τοῦ Πά­θους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

05
 Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁμιλεῖ τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, δὲν κατέστη τέτοιος λόγῳ ἁμαρτιῶν τῶν γονέων του ἢ πολλῷ μᾶλλον τοῦ ἰδίου...

[Διαβάστε περισσότερα...]

29
Φτά­νον­τας κάποτε ὁ Κύ­ρι­ος στὴν πό­λη Συ­χέμ, ἔ­κα­τσε κον­τὰ στὸ πη­γά­δι τοῦ Ἰ­α­κώβ, ὥ­στε νὰ ξε­κου­ρα­στεῖ ἀ­πὸ τὴν ὁ­δοι­πο­ρί­α καὶ τὸ με­ση­με­ρια­νὸ καῦ­μα...

[Διαβάστε περισσότερα...]

22
Κάτω ἀπὸ τὶς πέντε στοὲς τῆς κολυμβήθρας Βηθεσδά, στὴν πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ, κατέκειτο πλῆθος ἀσθενῶν, τυφλῶν, χωλῶν καὶ παραλύτων...

[Διαβάστε περισσότερα...]

15
Οἱ Μυ­ρο­φό­ρες ἦ­ταν οἱ γυ­ναῖ­κες, οἱ ὁ­ποῖ­ες μετέβησαν στὸν τά­φο τοῦ Κυ­ρί­ου, φέ­ρον­τας μα­ζί τους μύ­ρα γιὰ νὰ ἀ­λεί­ψουν, κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσα στοὺς Ἰουδαίους συ­νή­θει­α, τὸ σῶ­μα τοῦ δι­δα­σκά­λου...

[Διαβάστε περισσότερα...]

08
Τὸ ἀ­πό­γευ­μα τῆς ἡ­μέ­ρας τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου, δέ­κα ἐκ τῶν ἕν­τε­κα Ἀ­πο­στό­λων -ἀφοῦ ὁ Ἰούδας εἶχε ἀπαγχονιστεῖ καὶ ὁ Θωμᾶς ἀπουσίαζε- πλήρεις λύπης,...

[Διαβάστε περισσότερα...]

24
Τὸ θαῦ­μα τῆς ἀ­νά­στα­σης τοῦ Λα­ζά­ρου, ὁ ὁποῖος ἤδη βρισκόταν στὸν τάφο γιὰ τέσσερεις ἡμέρες, ἄ­φη­σε εὐ­γνώ­μο­νες τὶς ἀ­δελ­φές του Μάρθα καὶ Μαρία καὶ πα­ράλ­λη­λα κα­τέ­πλη­ξε τὰ πλή­θη τῶν Ἑ­βραί­ων...

[Διαβάστε περισσότερα...]

17
Ὅσο ἁμαρτωλὸς καὶ νὰ εἶναι κανεὶς ἂς μὴν ἀπελπίζεται. Ἂς καταφύγει στὴ μετάνοια καὶ ἂς παραδεχθεῖ καὶ ἂς ὁμολογήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τὸ ἁμάρτημά του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

10
Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα κάνει λόγο γιὰ τὴ νηστεία. Ἡ νηστεία, στὴν ὀρθόδοξη παράδοση χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ μέτρο καὶ εἶναι πάντοτε προσαρμοσμένη στὴν ἀντοχὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03
Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τὴν Γ΄ Κυ­ρι­α­κὴ τῶν νη­στει­ῶν ἑ­ορ­τά­ζει τὴν προ­σκύ­νη­ση τοῦ Σταυ­ροῦ τοῦ Κυ­ρί­ου. Εὑρισκόμενοι στὸ μέσο τῆς τεσσαρακονθήμερου νηστείας καὶ ἀγωνιζόμενοι πνευματικά, προσπαθῶντας νὰ πολεμήσουμε τὰ πάθη μας, ὁ Σταυρὸς μᾶς θυμίζει, παρηγορῶντας μας, τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ, καθὼς καὶ τὴν ἐπακόλουθη Ἀνάσταση...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 10 of 28First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last