ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
02
Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἡ Ἐκκλησία παρομοιάζεται μὲ φυτεία, στὴν ὁποία οἱ ποιμένες -ὡς συνεργοὶ Θεοῦ- ὑπηρετοῦν τοὺς ἀνθρώπους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

26
Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων μας, ὁ Θεὸς ποὺ λατρεύουμε καὶ προσκυνοῦμε, εἶναι Θεὸς παντοδύναμος, εἶναι Θεὸς πατέρας καὶ ἐμεῖς λαός του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

19
Ἡ εὐσπλαχνία καὶ ἡ φιλανθρωπία εἶναι ἀρετὲς μεγίστης σημασίας στὴ χριστιανικὴ ζωή. Ἡ φροντίδα γιὰ τοὺς ἀδυνάτους εἶναι τὸ βασικὸ γνώρισμα τοῦ Χριστιανοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

12
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι στὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη δὲν πρέπει νὰ ἀπελπιζόμαστε, νὰ μεμψιμοιροῦμε καὶ νὰ τὰ βάζουμε μὲ τὸν Θεό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

05
Παρὰ τὸ ὅτι οἱ ἐπιβουλὲς τῶν δαιμόνων κατὰ τῶν ἀνθρώπων εἶναι πολλές, ὅμως, ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἰσχυρότερη τῆς κακότητάς τους καὶ ἀναιρεῖ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ μίσους τους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

29
Διδάσκουν οἱ Πατέρες ὅτι ὁ ἄν­θρω­πος εἶ­ναι εὐ­ό­λι­σθος καὶ πέ­φτει εὔ­κο­λα στὴν ἁ­μαρ­τί­α. Ἀ­πὸ τὴν κα­τά­στα­ση τῆς πτώσης στὴν ἁμαρτία μᾶς λυ­τρώ­νει ὁ ἀ­γα­θὸς καὶ φι­λάν­θρω­πος Θε­ός, δι­ὰ τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς ἐ­ξο­μο­λο­γή­σε­ως...

[Διαβάστε περισσότερα...]

28
Τὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα ἀ­φο­ρᾶ στὴ θε­ρα­πεί­α τοῦ δού­λου τοῦ ἑ­κα­τον­τάρ­χου ἀ­πὸ τὸν Ἰ­η­σοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

21
Σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων, ὁ παρὼν κόσμος, ὅσο ὄμορφος καὶ γλυκὺς νὰ εἶναι -ἐξοῦ καὶ τὸ ὄνομά του: κόσμος, ποὺ πάει νὰ πεῖ ὀμορφιὰ καὶ κάλλος- τὴν ἴδια στιγμὴ παρουσιάζεται ὡς ἀπατηλὸς καὶ πλάνος...

[Διαβάστε περισσότερα...]

14
Πε­ρι­πα­τῶν­τας ὁ Κύ­ρι­ος «πα­ρὰ τὴν θά­λασ­σαν τῆς Γα­λι­λαί­ας», συ­νάν­τη­σε τέσ­σε­ρεις ψα­ρά­δες, τὰ ἀ­δέλ­φια Σί­μω­να καὶ Ἀν­δρέ­α καὶ τὰ ἀ­δέλ­φια Ἰ­ά­κω­βο καὶ Ἰ­ω­άν­νη...

[Διαβάστε περισσότερα...]

07
 Ἡ ση­με­ρι­νὴ Κυ­ρι­α­κὴ εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στοὺς Ἁ­γί­ους Πάν­τες, σὲ ὅλους δηλαδὴ τοὺς ἁγίους. Αὐτοὶ εἶναι ἅγιοι καὶ ἀ­ξι­ώ­θη­καν τῆς ἰ­δι­αί­τε­ρης φι­λί­ας τοῦ Θε­οῦ, δι­ό­τι ἀ­κο­λού­θη­σαν τὸν δρό­μο τὸν ἁ­πλὸ καὶ εὐ­αγ­γε­λι­κό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 10 of 23First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last