ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
15
Στὴν Ἐκκλησία ὁμολογοῦμε πὼς ἡ Θεοτόκος Μαρία εἶναι «τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις, (καί) τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

09
Στὸ ση­με­ρι­νὸ ἀ­πο­στο­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα ὁ ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος μᾶς προ­τρέ­πει νὰ τὸν μι­μη­θοῦ­με, λέ­γον­τας: «μι­μη­ταί μου γί­νε­σθε»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

06
Διδάσκοντας ὁ Κύριος, εἶπε: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

02
Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα ἡ Ἐκκλησία παρομοιάζεται μὲ φυτεία, στὴν ὁποία οἱ ποιμένες -ὡς συνεργοὶ Θεοῦ- ὑπηρετοῦν τοὺς ἀνθρώπους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

26
Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων μας, ὁ Θεὸς ποὺ λατρεύουμε καὶ προσκυνοῦμε, εἶναι Θεὸς παντοδύναμος, εἶναι Θεὸς πατέρας καὶ ἐμεῖς λαός του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

19
Ἡ εὐσπλαχνία καὶ ἡ φιλανθρωπία εἶναι ἀρετὲς μεγίστης σημασίας στὴ χριστιανικὴ ζωή. Ἡ φροντίδα γιὰ τοὺς ἀδυνάτους εἶναι τὸ βασικὸ γνώρισμα τοῦ Χριστιανοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

12
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς ὑποδεικνύει ὅτι στὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη δὲν πρέπει νὰ ἀπελπιζόμαστε, νὰ μεμψιμοιροῦμε καὶ νὰ τὰ βάζουμε μὲ τὸν Θεό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

05
Παρὰ τὸ ὅτι οἱ ἐπιβουλὲς τῶν δαιμόνων κατὰ τῶν ἀνθρώπων εἶναι πολλές, ὅμως, ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἰσχυρότερη τῆς κακότητάς τους καὶ ἀναιρεῖ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ μίσους τους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

29
Διδάσκουν οἱ Πατέρες ὅτι ὁ ἄν­θρω­πος εἶ­ναι εὐ­ό­λι­σθος καὶ πέ­φτει εὔ­κο­λα στὴν ἁ­μαρ­τί­α. Ἀ­πὸ τὴν κα­τά­στα­ση τῆς πτώσης στὴν ἁμαρτία μᾶς λυ­τρώ­νει ὁ ἀ­γα­θὸς καὶ φι­λάν­θρω­πος Θε­ός, δι­ὰ τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς ἐ­ξο­μο­λο­γή­σε­ως...

[Διαβάστε περισσότερα...]

28
Τὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα ἀ­φο­ρᾶ στὴ θε­ρα­πεί­α τοῦ δού­λου τοῦ ἑ­κα­τον­τάρ­χου ἀ­πὸ τὸν Ἰ­η­σοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 10 of 23First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last