ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
06
Ὁ Κύριος, διδάσκοντας ὄχι μόνο τοὺς Ἀποστόλους, ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐμᾶς, ἐπισημαίνει τὸ ἑξῆς: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

31
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁρίζοντας μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὸν χριστιανισμό, μᾶς συμβουλεύει καὶ μᾶς λέγει: «Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

24
Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι «ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ». Ἡ πίστη δηλαδὴ στὸν Χριστὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ σωτηρία...

[Διαβάστε περισσότερα...]

17
Μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ μᾶς λέει ὅτι «οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ», δηλαδὴ οἱ Χριστιανοί, πρέπει νὰ φροντίζουν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, ὥστε νὰ ἐπιτελοῦν καλὰ καὶ θεάρεστα ἔργα, καὶ τοῦτο διότι «ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις»

[Διαβάστε περισσότερα...]

10
Διὰ τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ὁ Κύριος ἀποτρέπει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴ φιλοχρηματία, ἀπὸ τὴν προσκόλληση δηλαδὴ στὸν πλοῦτο...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03
Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ὁμιλεῖ γιὰ τοὺς ἀποστόλους Πέτρο, Ἀνδρέα, Ἰάκωβο καὶ Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι, οὐδόλως δίστασαν, ἀλλὰ ἀμέσως, μόλις τοὺς κάλεσε ὁ Χριστός, τὸν ἀκολούθησαν καὶ καταστάθηκαν ὑπ᾿ αὐτοῦ «ἁλιεῖς ἀνθρώπων»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

26
 Ἡ ση­με­ρι­νὴ Κυ­ρι­α­κὴ εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη στοὺς Ἁ­γί­ους Πάν­τες. Οἱ Ἅ­γι­οι Πάν­τες ἔ­γι­ναν ἅ­γι­οι καὶ ἀ­ξι­ώ­θη­καν τῆς ἰ­δι­αί­τε­ρης φι­λί­ας τοῦ Θε­οῦ, δι­ό­τι ἀ­κο­λού­θη­σαν τὸν δρό­μο τὸν ἁ­πλὸ καὶ εὐ­αγ­γε­λι­κό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

19
Σή­με­ρα, ἑ­ορ­τά­ζου­με τὴν ἔ­λευ­ση καὶ τὴν πα­ρα­μο­νὴ τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος ἀ­νά­με­σα στοὺς ἀν­θρώ­πους. Σή­με­ρα, ἐγ­και­νι­ά­ζε­ται ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

12
Ἡ ση­με­ρι­νὴ πε­ρι­κο­πὴ τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου ἀ­πο­τε­λεῖ τμῆ­μα τῆς με­γά­λης ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς προ­σευ­χῆς ποὺ ὁ Χρι­στὸς ἀ­πηύ­θυ­νε πρὸς τὸν Θε­ὸ Πα­τέ­ρα λί­γο πρὸ τοῦ Πά­θους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

05
 Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁμιλεῖ τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, δὲν κατέστη τέτοιος λόγῳ ἁμαρτιῶν τῶν γονέων του ἢ πολλῷ μᾶλλον τοῦ ἰδίου...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 10 of 29First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last