ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
06
Ἡ φιλανθρωπία, δηλαδὴ τὸ νὰ ἀγαπᾶ κανείς, νὰ νοιάζεται καὶ νὰ φροντίζει τὸν συνάνθρωπό του, τὸν ἀδελφό του, εἶναι πολὺ μεγάλη ἀρετή...

[Διαβάστε περισσότερα...]

28
Ἐ­πει­δὴ οἱ τε­λῶ­νες καὶ οἱ ἁ­μαρ­τω­λοὶ πλη­σί­α­ζαν τὸν Κύ­ρι­ο γιὰ νὰ ἀ­κού­σουν τὴ δι­δα­σκα­λί­α του, ἡ ἄρ­χου­σα θρη­σκευ­τι­κὴ τά­ξη τῶν Ἰ­ου­δαί­ων ἀν­τι­δροῦ­σε: «καὶ δι­ε­γόγ­γυ­ζον οἱ Φα­ρι­σαῖ­οι καὶ οἱ γραμ­μα­τεῖς λέ­γον­τες ὅ­τι Οὗ­τος ἁ­μαρ­τω­λοὺς προσ­δέ­χε­ται καὶ συ­νε­σθί­ει αὐ­τοῖς»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

21
Ἡ πα­ρα­βο­λὴ τοῦ Τε­λώ­νου καὶ τοῦ Φα­ρι­σαί­ου εἶ­ναι ἰ­δι­αί­τε­ρα δι­δα­κτι­κὴ γιὰ ὅ­λους μας, δι­ό­τι δεί­χνει ὅ­τι ὅ­ταν ὁ ἄν­θρω­πος συ­ναι­σθαν­θεῖ τὰ σφάλ­μα­τά του καὶ με­τα­νο­ή­σει, δι­και­ώ­νε­ται ἀ­πὸ τὸν Θε­ό,...

[Διαβάστε περισσότερα...]

14
Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα κάνει λόγο γιὰ τὸν ἀληθινὸ Χριστιανό, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἁπλῶς ὁ εὐσεβὴς ἄνθρωπος ἢ αὐτὸς ποὺ προσπαθεῖ νὰ εἶναι καλὸς καὶ ἠθικὸς χαρακτῆρας,...

[Διαβάστε περισσότερα...]

07
Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ὁ κάθε ἕνας ξεχωριστά, ἔχουμε ἱκανότητες, μικρὲς ἢ μεγάλες, ἔχουμε γνώση σὲ κάποιο τομέα ἢ κατέχουμε πλοῦτο, λίγο ἢ πολύ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

31
Στὸν Χριστιανισμὸ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὰ χρήματα, τὰ σπίτια, τὰ χωράφια, τὰ κοσμήματα, δὲν ἀποτελοῦν ἀγαθά...

[Διαβάστε περισσότερα...]

24
Ὁ Χρι­στὸς εἶ­ναι τὸ φῶς τοῦ κό­σμου, ὄ­χι μό­νο δι­ό­τι φω­τί­ζει νο­η­τῶς τὶς καρ­διὲς τῶν ἀν­θρώ­πων, ἀλ­λὰ καὶ ἐ­πει­δὴ τοὺς χα­ρί­ζει καὶ τὸ αἰ­σθη­τὸ φῶς τῶν ὀ­φθαλ­μῶν...

[Διαβάστε περισσότερα...]

17
Ὁ Θεὸς δὲν ἀνήκει σὲ κανένα, κατὰ τὸν τύπο μίας ἀποκλειστικότητας. Εἶναι Θεὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἐὰν αὐτοὶ τὸν γνωρίζουν ἢ διατελοῦν ἐν ἀγνοίᾳ τῆς ὕπαρξής του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

10
Ὁ Κύριος ἀρχίζει τὸ κήρυγμά του, προτρέποντας εἰς μετάνοια, ὥστε νὰ ἀξιωθεῖ κανεὶς γιὰ τὴν ἐπὶ θύραις Βασιλεία τοῦ Θεοῦ: «μετανοεῖτε˙ ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

(Μρ. 1, 1-8)

Σήμερα, στὰ προεόρτια τῶν Φώτων γεγονότα θαυμαστὰ παρατηροῦνται. Οἱ κολυμβῆθρες, οἱ πηγές, οἱ κρῆνες, οἱ ποταμοί, οἱ λίμνες καὶ οἱ θάλασσες ἑτοιμάζονται νὰ γίνουν δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 10 of 27First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last