ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
22
Στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο βλέπουμε κατὰ πρῶτο τὴ μεγάλη ἐπιείκεια τοῦ Χριστοῦ. Τό «ἠρώτησεν αὐτόν» σημαίνει ὅτι παρακάλεσε τὸν Πέτρο νὰ ἀπομακρύνει λίγο τὸ πλοιάριό του ἀπὸ τὴν ἀκτή...

[Διαβάστε περισσότερα...]

15
Εἶναι ὄντως παράδοξο νὰ πρέπει νὰ πεθάνει κάποιος γιὰ νὰ ζήσει. Καὶ ὅμως αὐτὸ ἀκριβῶς διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας, «Χριστῷ συνεσταύρωμαι˙ ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός...

[Διαβάστε περισσότερα...]

08
Τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ἔχει ληφθεῖ ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιο καὶ ἀποτελεῖ μέρος τῆς συνομιλίας ποὺ εἶχε ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Νικόδημο...

[Διαβάστε περισσότερα...]

01
Λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅτι «καλὸν καὶ ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ» εἶναι νὰ εὔχονται οἱ Χριστιανοί «ὑπὲρ πάντων», δηλαδὴ γιὰ ὅλους, πιστοὺς ἢ καὶ ἀπίστους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

25
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παρομοιάζει τὴν Ἐκκλησία μὲ φυτεία καὶ ὅσους ἐργάζονται σὲ αὐτὴ μὲ διακόνους τοῦ Θεοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

18
Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ὁ Κύριος, ὁ πλούσιος δεσπότης, ἡ πηγὴ τῆς φιλανθρωπίας, θαυματουργεῖ καὶ χορταίνει τροφῆς τὶς χιλιάδες τῶν ἀνθρώπων...

[Διαβάστε περισσότερα...]

15
Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ Θεοτόκος Μαρία εἶναι «τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις, (καί) τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις»....

[Διαβάστε περισσότερα...]

11
Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ὁμιλεῖ γιὰ συγκεκριμένα θαύματα τοῦ Ἰησοῦ, προϋπόθεση τῶν ὁποίων εἶναι ἡ πίστη τῶν ἀνθρώπων στὸ πρόσωπό του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

04
Τὰ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα, τὰ ὁποῖα διαβάζονται στὴν Ἐκκλησία, εἶναι θεοφιλῆ καὶ σωτήρια καὶ συντείνουν στὴν ψυχικὴ ὠφέλεια καὶ σωτηρία τῶν πιστῶν...

[Διαβάστε περισσότερα...]

28
Ἂν καὶ οἱ ἐπιβουλὲς τῶν δαιμόνων κατὰ τῶν ἀνθρώπων εἶναι πολλές, ὅμως ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἶναι πολλαπλάσια τῆς κακότητάς τους καὶ ἀναιρεῖ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ μίσους τους...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 23 of 27First   Previous   18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  Next   Last