ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
14
Ἕνας ταλαίπωρος πατέρας, τοῦ ὁποίου τὸ παιδὶ εἶχε «παιδιόθεν» καταληφθεῖ ἀπὸ πνεῦμα ἄλαλο καὶ κωφό, ἦταν δηλαδὴ δαιμονισμένο, ζήτησε βοήθεια ἀπὸ τὸν Χριστό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

07

Ὁ σταυρὸς ποὺ ὑψώνεται σήμερα, τρίτη Κυριακὴ τῶν νηστειῶν, καὶ τὸ ἀντίστοιχο εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, δηλώνουν τί πραγματικὰ εἶναι ὁ χριστιανισμός...

[Διαβάστε περισσότερα...]

24
Ἡ Ἐκκλησία, ἤδη ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους, κάνει χρήση τῶν εἰκόνων, ἀπεικονίζοντας γεγονότα καὶ πρόσωπα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἔχοντας ὡς στόχο νὰ διδάξει, νὰ ὑπομνήσει καὶ νὰ κατηχήσει τὸν ἁπλὸ πιστό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

17
Ἀπὸ αὔριο ἀνοίγεται μπροστά μας τὸ στάδιο τῶν πνευματικῶν ἀγώνων τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. «Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

10

Κριτήριο τῆς κατάταξής μας στὴν αἰωνιότητα τοῦ Παραδείσου εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ ἐπιδεικνύουμε στοὺς ἀδελφούς μας, τοὺς πάσχοντας, τοὺς καταφρονημένους καὶ γενικὰ σὲ ὅσους ἔχουν τὴν ἀνάγκη μας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03
Ἕνας στρατιώτης ρώτησε κάποτε κάποιον φημισμένο γέροντα τῆς ἐρήμου ἐὰν ὁ Θεὸς δέχεται τὴ μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

24
Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος θεωρήσει τὸν ἑαυτό του δίκαιο, ἀναμάρτητο καὶ κριτὴ ὅλων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, συγκρούεται μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

23
Κρι­τή­ρι­ο τῆς κα­τά­τα­ξής μας στὴν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα εἴ­τε τοῦ Πα­ρα­δεί­σου εἴ­τε τῆς Κο­λά­σε­ως, εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη ποὺ ἐ­πι­δει­κνύ­ου­με ἢ ἡ ἀ­γά­πη ποὺ ἀρ­νι­ό­μα­στε στοὺς συ­ναν­θρώ­πους μας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

17
Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα βλέπουμε τὸν Ἰησοῦ νὰ μεταβαίνει στὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος, δηλ. σὲ μιὰ εἰδωλολατρικὴ περιοχή...

[Διαβάστε περισσότερα...]

10
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἡ παρ&a...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 23 of 24First   Previous   15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  Next   Last