ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
16
Ἐ­πει­δὴ οἱ τε­λῶ­νες καὶ οἱ ἁ­μαρ­τω­λοὶ πλη­σί­α­ζαν τὸν Κύ­ρι­ο γιὰ νὰ ἀ­κού­σουν τὴ δι­δα­σκα­λί­α του, ἡ ἄρ­χου­σα θρη­σκευ­τι­κὴ τά­ξη τῶν Ἰ­ου­δαί­ων ἀν­τι­δροῦ­σε: ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

09
Ἡ πα­ρα­βο­λὴ τοῦ Τε­λώ­νη καὶ τοῦ Φα­ρι­σαί­ου εἶ­ναι ἰ­δι­αί­τε­ρα δι­δα­κτι­κὴ γιὰ ὅ­λους μας, δι­ό­τι δεί­χνει ὅ­τι ὅ­ταν ὁ ἄν­θρω­πος συ­ναι­σθαν­θεῖ τὰ σφάλ­μα­τά του καὶ με­τα­νο­ή­σει, δι­και­ώ­νε­ται ἀ­πὸ τὸν Θε­ό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

02
«Ὁ πα­λαι­ὸς ἡ­με­ρῶν, νη­πι­ά­σας σαρ­κί, ὑ­πὸ Μη­τρὸς παρ­θέ­νου τῷ Θε­ῶ προ­σά­γε­ται, τοῦ οἰ­κεί­ου νό­μου πλη­ρῶν τὸ ἐ­πάγ­γελ­μα»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

26
Τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὰ χρήματα, τὰ σπίτια, τὰ χωράφια, τὰ κοσμήματα, δὲν ἀποτελοῦν ἀγαθά, τουλάχιστον μὲ τὴ χριστιανικὴ ἔννοια...

[Διαβάστε περισσότερα...]

19
Ὁ Θεὸς δὲν ἀνήκει σὲ κανένα, κατὰ τὸν τύπο μίας ἀποκλειστικότητας. Εἶναι Θεὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἐὰν αὐτοὶ τὸν γνωρίζουν ἢ διατελοῦν ἐν ἀγνοίᾳ τῆς ὕπαρξής του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

12
Ὁ Ἰησοῦς ἀρχίζει τὸ κήρυγμά του προτρέποντας εἰς μετάνοια, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ: «μετανοεῖτε˙ ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

05
Ἀλήθεια, τί μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ποῦμε ἀξίως γιὰ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, τὸν οἰκήτορα τῆς ἐρήμου, τὸν ἄγγελο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη Ἀπόστολος πρὸ τῶν Ἀποστόλων;...

[Διαβάστε περισσότερα...]

29
Ὅ­λα ὅ­σα ἀ­φο­ροῦν τὸν Δε­σπό­τη Χρι­στὸ εἶ­ναι θαυ­μα­στὰ καὶ πα­ρά­δο­ξα καὶ κα­τα­δει­κνύ­ουν τὴν ἰ­σχύ του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

22
Με­τὰ τὴν πα­ρα­κο­ὴ τῶν πρω­το­πλά­στων, ὁ ἄν­θρω­πος ἔ­χα­σε τὸν Θε­ό, βγῆ­κε ἀ­πὸ τὸν Πα­ρά­δει­σο καὶ ὑπήχθη στὴ φθο­ρὰ καὶ τὴν ἁ­μαρ­τί­α.

[Διαβάστε περισσότερα...]

15
Ὁ Θε­ὸς εἶ­ναι ἀ­γα­θὸς καὶ ἐ­λε­ή­μων πρὸς τὸν ἄν­θρω­πο. Ὁ ἄν­θρω­πος, ὅ­μως, εἶ­ναι ἀ­γνώ­μων καὶ ἀ­χά­ρι­στος πρὸς τὸν Θε­ό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 23 of 29First   Previous   18  19  20  21  22  [23]  24  25  26  27  Next   Last