ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
10

Κριτήριο τῆς κατάταξής μας στὴν αἰωνιότητα τοῦ Παραδείσου εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ ἐπιδεικνύουμε στοὺς ἀδελφούς μας, τοὺς πάσχοντας, τοὺς καταφρονημένους καὶ γενικὰ σὲ ὅσους ἔχουν τὴν ἀνάγκη μας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03
Ἕνας στρατιώτης ρώτησε κάποτε κάποιον φημισμένο γέροντα τῆς ἐρήμου ἐὰν ὁ Θεὸς δέχεται τὴ μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

24
Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος θεωρήσει τὸν ἑαυτό του δίκαιο, ἀναμάρτητο καὶ κριτὴ ὅλων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, συγκρούεται μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

23
Κρι­τή­ρι­ο τῆς κα­τά­τα­ξής μας στὴν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα εἴ­τε τοῦ Πα­ρα­δεί­σου εἴ­τε τῆς Κο­λά­σε­ως, εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη ποὺ ἐ­πι­δει­κνύ­ου­με ἢ ἡ ἀ­γά­πη ποὺ ἀρ­νι­ό­μα­στε στοὺς συ­ναν­θρώ­πους μας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

17
Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα βλέπουμε τὸν Ἰησοῦ νὰ μεταβαίνει στὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος, δηλ. σὲ μιὰ εἰδωλολατρικὴ περιοχή...

[Διαβάστε περισσότερα...]

10
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἡ παρ&a...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03
Ρώτησε κάποτε κάποιος νομικός από τις τάξεις των Φαρισαίων τον Κύριο, ποια εντολή ήταν η πιο μεγάλη, δηλ. η πιο σημαντική...

[Διαβάστε περισσότερα...]

27
Ο αρχιτελώνης Ζακχαίος είναι άριστο παράδειγμα έμπρακτης μετάνοιας. Ζούσε αμαρτωλά με αδικίες και συκοφαντίες, ίσως και ένεκα της φύσης του επαγγέλματός του, δηλ. του φοροεισπράκτορα...

[Διαβάστε περισσότερα...]

20
Λέει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι το σιτάρι όταν το πυρώσει ο ήλιος τότε φαίνεται πως είναι ριζωμένο, αν δεν ξεραθεί...

[Διαβάστε περισσότερα...]

13
Ένας αδελφός ρώτησε τον αββά Σισώη:

- Τι να κάνω, αββά, πού έπεσα;

Του λέει ο γέροντας:

- Να σηκωθείς.

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 23 of 24First   Previous   15  16  17  18  19  20  21  22  [23]  24  Next   Last