ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
06

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. 16, 19-31)

Μὲ τὴ δι­ή­γη­ση τοῦ Πλού­σι­ου καὶ τοῦ φτω­χοῦ Λά­ζα­ρου, ὁ Χρι­στὸς θέ­λει νὰ με­τα­φέ­ρει τὸ κυ­ρι­ό­τε­ρο μή­νυ­μα ποὺ χα­ρα­κτη­ρί­ζει καὶ ὑ­πο­γραμ­μί­ζει ὅ­λη τὴ δι­δα­σκα­λί­α του, δηλαδὴ τὴν ἀ­γά­πη καὶ συγ­κε­κρι­μέ­να τὴν εὐ­σπλα­χνί­α πρὸς τὸν πλη­σί­ον. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ δι­α­χρο­νι­κὸ μή­νυ­μα ποὺ φα­νέ­ρω­σε ὁ Θε­ὸς στὸ πέ­ρα­σμα τῶν αἰ­ώ­νων δι­ὰ τῶν δι­καί­ων καὶ τῶν προ­φη­τῶν. Ὁ προ­φυ­τά­ναξ Δαυ­ίδ, ἐμ­πνευ­σμέ­νος ἀ­πὸ τὸ Ἅ­γι­ον Πνεῦ­μα, ἐ­πα­νει­λημ­μέ­νως ἀναφερόταν στὴ ση­μα­σί­α τῆς εὐ­σπλα­χνί­ας: «Μα­κά­ρι­ος ὁ συ­νι­ῶν ἐ­πὶ πτω­χὸν καὶ πέ­νη­τα, ἐν ἡ­μέ­ρᾳ πο­νη­ρᾷ ρύ­σε­ται αὐ­τὸν ὁ Κύ­ρι­ος» (Ψλμ. 40,1), ἔγραφε, «Δί­και­ος ἀ­νὴρ ὁ ἐ­λε­ῶν ὅ­λην τὴν ἡ­μέ­ραν» (Δο­ξα­στι­κὸ Αἴνων, Ε΄ Κυρ. Νη­στει­ῶν˙ Ψλμ. 36, 26)...

[Διαβάστε περισσότερα...]

28

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. 8, 41-56)

Ἡ ζω­ὴ τοῦ Χρι­στια­νοῦ εἶ­ναι συ­νύ­παρ­ξη μὲ τὸν Χρι­στό. Εἶ­ναι συμ­πό­ρευ­ση μὲ τὸν Χρι­στό. Εἶ­ναι ἡ συ­νει­δη­τὴ τή­ρη­ση τοῦ θε­λή­μα­τος τοῦ Χρι­στοῦ. Εἶ­ναι πο­ρεί­α ἀ­νω­φε­ρι­κὴ καὶ ἰ­δι­αί­τε­ρα δύ­σκο­λη. Εἶ­ναι σταυ­ρὸς καὶ κα­θη­με­ρι­νὸς θά­να­τος καὶ μαρ­τύ­ρι­ο ὑ­πὲρ τῆς ἀ­λη­θεί­ας. Εἶ­ναι συμ­πε­ρι­φο­ρὰ ἀ­συ­νή­θι­στη, ἀλ­λὰ καὶ πα­ρά­λο­γη γιὰ τὰ δε­δο­μέ­να τῶν ὑπολοίπων ἀνθρώπων. Τε­λι­κά, ἡ ζω­ὴ τοῦ Χρι­στια­νοῦ δὲν εἶ­ναι ἁ­πλὴ βι­ο­λο­γι­κὴ ἐ­πι­βί­ω­ση, ἀλ­λὰ ὑ­πέρ­βα­σή της, πρᾶγ­μα πα­ρά­δο­ξο. Πα­ρά­δο­ξο, πλὴν ὅ­μως ἀ­λη­θι­νό, κα­τὰ πῶς μαρ­τυ­ρεῖ καὶ ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος: «Χρι­στῷ συ­νε­σταύ­ρω­μαι· ζῶ δὲ οὐ­κέ­τι ἐ­γώ, ζῇ δὲ ἐν ἐ­μοὶ Χρι­στός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρ­κί, ἐν πί­στει ζῶ τῇ τοῦ υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ τοῦ ἀ­γα­πή­σαν­τός με καὶ πα­ρα­δόν­τος ἑ­αυ­τὸν ὑ­πὲρ ἐ­μοῦ».

[Διαβάστε περισσότερα...]

28

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. 8, 26-39)

Ἂν καὶ οἱ ἐ­πι­βου­λὲς τῶν δαι­μό­νων κα­τὰ τῶν ἀν­θρώ­πων εἶ­ναι πολ­λές, ὅ­μως, ἡ βο­ή­θει­α τοῦ Θε­οῦ εἶ­ναι πολ­λα­πλά­σι­α τῆς κα­κό­τη­τάς τους καὶ τρό­πον τι­νά, ἀ­ναι­ρεῖ τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τοῦ μί­σους τους.

Ὄν­τως, ἐ­ὰν ἀ­που­σί­α­ζε ἡ ἄ­νω­θεν βο­ή­θει­α, τὸ γέ­νος τῶν ἀν­θρώ­πων θὰ εἶ­χε ἐ­ξα­φα­νι­στεῖ. Τὸ μῖ­σος τῶν δαι­μό­νων τα­λαι­πω­ρεῖ τοὺς ἀν­θρώ­πους ἤ­δη ἀ­πὸ τὸν και­ρὸ τοῦ Πα­ρα­δεί­σου. Ἀφ᾽ ὅ­του ὁ Σα­τα­νᾶς ἑ­κου­σί­ως καὶ ἐ­λεύ­θε­ρα ἀ­πο­στά­τη­σε ἀ­πὸ τὸν Θε­ό, δι­α­κα­τέ­χε­ται πρω­τί­στως ἀ­πὸ μῖ­σος γιὰ τὸν Δη­μι­ουρ­γό του. Ἐ­πει­δή, ὅ­μως, ἀ­δυ­να­τεῖ γιὰ μί­α κα­τὰ μέ­τω­πο πο­λε­μι­κὴ ἐ­ναν­τί­ον τοῦ Θε­οῦ, με­θο­δεύ­ει ἀλ­λι­ῶς τὸν ἀ­γῶνα του καὶ ἐ­πι­ζη­τεῖ τὸν ἀ­φα­νι­σμὸ τῆς κα­λῆς λί­αν δη­μι­ουρ­γί­ας εἴ­τε τῶν ἀν­θρώ­πων εἴ­τε τοῦ ὑ­πο­λοί­που κό­σμου. 

[Διαβάστε περισσότερα...]

28

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. 7, 11-16)

Στὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα, ὁ Κύ­ρι­ος τῆς ζω­ῆς καὶ τοῦ θα­νά­του, ἐ­πι­δει­κνύ­ον­τας σπλά­χνα οἰ­κτιρ­μῶν καὶ ἄ­φα­τη φι­λαν­θρω­πί­α, ἀ­πο­δί­δει πί­σω στὴ μη­τέ­ρα του τὸν πε­θα­μέ­νο μο­νο­γε­νῆ υἱ­ό της.

Σύμ­φω­να μὲ τὸν Εὐ­αγ­γε­λι­στὴ Λου­κᾶ, ὁ Κύ­ρι­ος, ἐ­νῶ πο­ρευ­ό­ταν πρὸς τὴν πό­λη Να­ΐν, συ­ναν­τᾶ μί­α πομ­πὴ ἀν­θρώ­πων, ποὺ ἐ­ξερ­χό­ταν τῆς πύ­λης τῆς πό­λης καὶ ὁ­δη­γοῦ­σε στὴν τε­λευ­ταί­α του κα­τοι­κί­α τὸν μο­νο­γε­νῆ υἱ­ὸ μιᾶς τα­λαί­πω­ρης χή­ρας. Ἡ γυ­ναί­κα ἦ­ταν ἀ­πελ­πι­σμέ­νη καὶ θρη­νοῦ­σε γο­ε­ρῶς, ἀ­φοῦ ὁ υἱ­ός της ἦ­ταν ὅ,­τι τῆς ἀ­πέ­μει­νε καὶ τώ­ρα ἀ­ναγ­κά­ζε­ται νὰ τὸν προ­πέμ­ψει στὸν τά­φο πρό­ω­ρα.

[Διαβάστε περισσότερα...]

28

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. 6, 31-36)

Τὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γέ­λι­ο μι­λά­ει γιὰ τὴν ὕ­ψι­στη μορ­φὴ ἀ­γά­πης: τὴν ἀ­γά­πη γιὰ τοὺς ἐ­χθρούς. Ὁ Κύ­ρι­ος Ἰ­η­σοῦς ἔ­δω­σε τὴν ἐν­το­λὴ – ὄ­χι συμ­βου­λή, ἀλ­λὰ ἐν­το­λή­ — ν’ ἀ­γα­πᾶ­με τοὺς ἐ­χθρούς μας. Ἡ ἐν­το­λὴ του αὐ­τὴ δὲν εἶ­ναι πε­ρι­στα­σι­α­κὴ καὶ σπο­ρα­δι­κή, ὅ­πως εἶ­χε γί­νει πρὶν ἀ­πὸ τὴν ἔ­λευ­σή του σὲ κά­ποιες σπά­νι­ες πε­ρι­πτώ­σεις. Ἡ ἐν­το­λὴ τῆς ἀ­γά­πης γιὰ τοὺς ἐ­χθρούς μας το­πο­θε­τεῖ­ται στὴν ὕ­ψι­στη θέ­ση στὸ εὐ­αγ­γέ­λι­ο.

[Διαβάστε περισσότερα...]

22

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

(Λκ. 5, 1-11)

Τὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα ἀ­πο­τε­λεῖ συ­νέ­χει­α τοῦ εὐ­αγ­γε­λί­ου τῆς πε­ρα­σμέ­νης Κυ­ρι­α­κῆς, στὸ ὁ­ποῖ­ο ἀ­κού­σα­με πὼς ὅ­ποιος θέ­λει νὰ ἀ­κο­λου­θή­σει τὸν Κύ­ρι­ο πρέ­πει νὰ ἀ­παρ­νη­θεῖ τὸν ἑ­αυ­τό του. Τὸ ση­με­ρι­νὸ μᾶς λέ­ει πὼς οἱ ψα­ρά­δες τῆς λί­μνης Γεν­νη­σα­ρὲτ ἀ­παρ­νή­θη­καν τὸν ἑ­αυ­τό τους, ἀ­κο­λού­θη­σαν τὸν Χρι­στὸ καὶ ἔ­γι­ναν μα­θη­τὲς καὶ ἀ­πό­στο­λοί του.

[Διαβάστε περισσότερα...]

22

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

(Μρ. 8, 34 - 9, 1)

Σή­με­ρα, τν Κυ­ρι­α­κ με­τ τν ­ψω­ση το Τι­μί­ου Σταυ­ρο, στ ε­αγ­γε­λι­κ ­νά­γνω­σμα  Κύ­ρι­ος μᾶς κα­λεν ση­κώ­σου­με μ πί­στη τν δι­κό μας σταυ­ρό. «­κε­νος πο θέ­λει ν ε­ναι πι­στς μα­θη­τς κα ­κό­λου­θός μου», μς λέ­γει  Κύ­ρι­ος, «ς ­παρ­νη­θε τν ­μαρ­τω­λ ­αυ­τό του κα ς ση­κώ­σει τν προ­σω­πι­κό του σταυ­ρό, ­γω­νι­ζό­με­νος κα­τ τν δυ­σκο­λι­ν, τν δυ­σχε­ρει­ν, τν πει­ρα­σμν, τν ­σθε­νει­ν. Δι­ό­τι, ­ποιος θέ­λει ν σώ­σει τν πρό­σκαι­ρη ζω­ή του, θ χά­σει τν α­ώ­νι­ο. ­ποιος ­μως θυ­σι­ά­σει, ­φι­ε­ρώ­νον­τας, τ ζω­ή του γι μέ­να κα τΕ­αγ­γέ­λι­ό μου, α­τς θ σώ­σει τν ψυ­χή του κα θ κερ­δί­σει τ μα­κα­ρι­ό­τη­τα το πα­ρα­δεί­σου»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

22

ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

(Ἰω. 19, 6-11˙ 13-20˙ 25-28˙ 30)

 

Ἑορτάζουμε σήμερα τὴν πανήγυρη τοῦ Σταυροῦ, καὶ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καταφωτίζεται. Ἑορτάζουμε τὴν πανήγυρη τοῦ Σταυροῦ, διὰ τοῦ ὁποίου τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας ἐκδιώχθηκε, καὶ ἦλθε τὸ φῶς τῆς ἀρετῆς. Ἑορτάζουμε τὴν πανήγυρη τοῦ Σταυροῦ, καὶ ὑψωνόμαστε πνευματικὰ μαζὶ μὲ τὸν σταυρωθέντα Σωτῆρα μας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

22

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

(Ἰω. 3, 13-17)


Τὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα μᾶς λέ­ει πὼς ὁ Υἱ­ὸς τοῦ Θε­οῦ ἐ­ναν­θρώ­πη­σε γιὰ νὰ σώ­σει τὸν κό­σμο καὶ ὄ­χι γιὰ νὰ τὸν κα­τα­κρί­νει γιὰ τὴν ἁ­μαρ­τί­α του: «οὐ γὰρ ἀ­πέ­στει­λεν ὁ Θε­ὸς τὸν υἱ­ὸν αὐ­τοῦ εἰς τὸν κό­σμον ἵνα κρί­νῃ τὸν κό­σμον, ἂλλ’ ἵ­να σω­θῇ ὁ κό­σμος δι’ αὐ­τοῦ»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

22

       ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

      (Α΄ Κορ. 16, 13-24)

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ζητάει ὅλες μας οἱ πράξεις καὶ οἱ ἐνέργειες νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν ἀγάπη: «πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω», γράφει. Ἡ ἀγάπη ὅμως δὲν εἶναι πρᾶγμα εὔκολο, δεδομένο ἢ καὶ αὐτονόητο. Ἀπαιτεῖ πολλὴ προσπάθεια καὶ ἔχει ἀνάγκη ὀρθῆς καθοδήγησης...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 3 of 28First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last