ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
22

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

(Μρ. 8, 34 - 9, 1)

Σή­με­ρα, τν Κυ­ρι­α­κ με­τ τν ­ψω­ση το Τι­μί­ου Σταυ­ρο, στ ε­αγ­γε­λι­κ ­νά­γνω­σμα  Κύ­ρι­ος μᾶς κα­λεν ση­κώ­σου­με μ πί­στη τν δι­κό μας σταυ­ρό. «­κε­νος πο θέ­λει ν ε­ναι πι­στς μα­θη­τς κα ­κό­λου­θός μου», μς λέ­γει  Κύ­ρι­ος, «ς ­παρ­νη­θε τν ­μαρ­τω­λ ­αυ­τό του κα ς ση­κώ­σει τν προ­σω­πι­κό του σταυ­ρό, ­γω­νι­ζό­με­νος κα­τ τν δυ­σκο­λι­ν, τν δυ­σχε­ρει­ν, τν πει­ρα­σμν, τν ­σθε­νει­ν. Δι­ό­τι, ­ποιος θέ­λει ν σώ­σει τν πρό­σκαι­ρη ζω­ή του, θ χά­σει τν α­ώ­νι­ο. ­ποιος ­μως θυ­σι­ά­σει, ­φι­ε­ρώ­νον­τας, τ ζω­ή του γι μέ­να κα τΕ­αγ­γέ­λι­ό μου, α­τς θ σώ­σει τν ψυ­χή του κα θ κερ­δί­σει τ μα­κα­ρι­ό­τη­τα το πα­ρα­δεί­σου»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

22

ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

(Ἰω. 19, 6-11˙ 13-20˙ 25-28˙ 30)

 

Ἑορτάζουμε σήμερα τὴν πανήγυρη τοῦ Σταυροῦ, καὶ ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καταφωτίζεται. Ἑορτάζουμε τὴν πανήγυρη τοῦ Σταυροῦ, διὰ τοῦ ὁποίου τὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας ἐκδιώχθηκε, καὶ ἦλθε τὸ φῶς τῆς ἀρετῆς. Ἑορτάζουμε τὴν πανήγυρη τοῦ Σταυροῦ, καὶ ὑψωνόμαστε πνευματικὰ μαζὶ μὲ τὸν σταυρωθέντα Σωτῆρα μας...

[Διαβάστε περισσότερα...]

22

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

(Ἰω. 3, 13-17)


Τὸ ση­με­ρι­νὸ εὐ­αγ­γε­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα μᾶς λέ­ει πὼς ὁ Υἱ­ὸς τοῦ Θε­οῦ ἐ­ναν­θρώ­πη­σε γιὰ νὰ σώ­σει τὸν κό­σμο καὶ ὄ­χι γιὰ νὰ τὸν κα­τα­κρί­νει γιὰ τὴν ἁ­μαρ­τί­α του: «οὐ γὰρ ἀ­πέ­στει­λεν ὁ Θε­ὸς τὸν υἱ­ὸν αὐ­τοῦ εἰς τὸν κό­σμον ἵνα κρί­νῃ τὸν κό­σμον, ἂλλ’ ἵ­να σω­θῇ ὁ κό­σμος δι’ αὐ­τοῦ»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

22

       ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

      (Α΄ Κορ. 16, 13-24)

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ζητάει ὅλες μας οἱ πράξεις καὶ οἱ ἐνέργειες νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν ἀγάπη: «πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω», γράφει. Ἡ ἀγάπη ὅμως δὲν εἶναι πρᾶγμα εὔκολο, δεδομένο ἢ καὶ αὐτονόητο. Ἀπαιτεῖ πολλὴ προσπάθεια καὶ ἔχει ἀνάγκη ὀρθῆς καθοδήγησης...

[Διαβάστε περισσότερα...]

25

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μθ. 19, 16-26)

Στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ὁ Χριστὸς ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὴν αἰώνια ζωή. Ἡ ἀπάντησή του ἔχει δύο ἐπίπεδα˙ γιὰ τὸ πρῶτο, λέει ὅτι ὀφείλουμε νὰ τηροῦμε τὶς ἐντολὲς τοῦ θείου νόμου καί, γιὰ τὸ δεύτερο ὅτι πρέπει νὰ ἀπαρνηθοῦμε τὸν ἀφιλάνθρωπο τρόπο ζωῆς, κάνοντας ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχοὺς καὶ ἀκολουθώντας τον...

[Διαβάστε περισσότερα...]

25

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

 

[Διαβάστε περισσότερα...]

25

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁ μῆνας Αὔγουστος εἶναι θεομητορικός, οἱ μέρες του δηλαδὴ εἶναι διακοσμημένες μὲ τὰ πνευματικὰ ἄνθη τῆς «Κυρίας ἡμῶν θεοτόκου».

Γιατί, ὅμως, ἡ Παναγία εἶναι τόσο σημαντικὸ πρόσωπο στὴ ζωή μας; Γιὰ ἕνα πολὺ ἁπλὸ λόγο. Σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ ἡ γυναίκα δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ πλευρὸ τοῦ ἄνδρα. Ἄρα ἡ γυναίκα -ὅπως πολὺ χαρακτηριστικὰ ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός- χρωστοῦσε στὸν ἄνδρα τὴν πλευρὰ ποὺ ἔλαβε ἀπὸ αὐτὸν γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ. Αὐτὸ ἦταν χρέος ποὺ ὑπῆρχε ἔκτοτε!..

[Διαβάστε περισσότερα...]

25

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μθ. 17, 14-23)

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀναφέρεται στὸ περιστατικό, ὅπου ἕνας πατέρας μὲ πενιχρὴ πίστη πλησιάζει τὸν Χριστὸ καὶ τὸν παρακαλεῖ «ἐὰν καὶ ἐφόσον μπορεῖ», ὅπως χαρακτηριστικὰ τοῦ λέει, νὰ θεραπεύσει τὸν υἱό του ποὺ «σεληνιάζεται» καὶ ταλαιπωρεῖται τόσο, ὥστε νὰ κινδυνεύει ἡ ἴδια ἡ ζωή του. Ἐπισημαίνεται στὴ συνέχεια τόσο ἡ ἀδυναμία τῶν μαθητῶν νὰ θεραπεύσουν τὸν δαιμονισμένο υἱό, ὅσο καὶ ὁ ἔλεγχος ἀπὸ τὸν Χριστὸ τῆς ἀπιστίας, πρῶτα τῶν μαθητῶν καὶ ἔπειτα ὅλων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων...

[Διαβάστε περισσότερα...]

25
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Ἡ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸν ὕψιστο προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, στὸν ὁποῖο φτάνει κανεὶς διὰ τῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως, ἂν καὶ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται νὰ περιορίζεται καὶ νὰ ἔχει σχέση μόνο μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ἐντούτοις ἔχει ἀνθρωπολογικὲς προεκτάσεις καὶ ἀφορᾶ σὲ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος...

[Διαβάστε περισσότερα...]

30

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Μθ. 14, 14-22)

Ὁ Θεὸς ἡμν τῶν χριστιανῶν,  Θεὸς ποὺ λατρεύουμε καὶ προσκυνομε, εἶναι Θεὸς παντοδύναμος, εἶναι Θεὸς πατέρας καὶ ἐμεῖς λαός του. Γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀπελπιζόμαστε ἢ νὰ ὀλιγοπιστοῦμε. Ὅ,τι καὶ νὰ συμβαίνει καὶ ὅποια κατάσταση συναντήσουμε, ὁ Χριστὸς εἶναι πάντα ἐκεῖ, μᾶς ἁπλώνει τὸ χέρι καὶ δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ χαθοῦμε.

Ἡ πρόνοιά του δὲν ἐγκαταλείπει τὸ πλάσμα του, ὄχι μόνο στὰ μεγάλα καὶ σημαντικά, ὅπως τὴ σωτηρία, ἀλλὰ καὶ στὰ μικρὰ καὶ καθημερινά, αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐπίγεια ζωὴ καὶ ἐπιβίωσή μας. Ἔτσι λοιπὸν ὁ Θεὸς φροντίζει καὶ γιὰ τὴν τροφή μας...


 

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 4 of 29First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last