ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
28
Στὸ ση­με­ρι­νὸ ἀ­πο­στο­λι­κὸ ἀ­νά­γνω­σμα ὁ ἀπό­στο­λος Παῦ­λος μᾶς παρακαλεῖ νὰ τὸν μι­μη­θοῦ­με, λέ­γον­τας: «παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μι­μη­ταί μου γί­νε­σθε»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

21
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος παρομοιάζει τὴν Ἐκκλησία μὲ φυτεία καὶ ὅσους ἐργάζονται σὲ αὐτὴ μὲ διακόνους τοῦ Θεοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

15
Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ Θεοτόκος Μαρία εἶναι «τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις, (καί) τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

14
Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ὁ Κύριος, ὁ πλούσιος δεσπότης, ἡ πηγὴ τῆς φιλανθρωπίας, θαυματουργεῖ καὶ χορταίνει τροφῆς τὶς χιλιάδες τῶν ἀνθρώπων ποὺ τὸν ἀκολούθησαν «εἰς ἔρημον τόπον» γιὰ νὰ ἀκούσουν τὴ διδασκαλία του καὶ νὰ θεραπευθοῦν...

[Διαβάστε περισσότερα...]

07
Μᾶς διδάσκει καὶ μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας ὅτι οἱ δυνατοὶ στὴν πίστη ὠφείλουν νὰ βαστάζουν τὶς πνευματικὲς ἀδυναμίες τῶν ἀσθενεστέρων στὴν πίστη...

[Διαβάστε περισσότερα...]

06
Ὁ Κύριος, διδάσκοντας ὄχι μόνο τοὺς Ἀποστόλους, ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐμᾶς, ἐπισημαίνει τὸ ἑξῆς: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

31
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁρίζοντας μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὸν χριστιανισμό, μᾶς συμβουλεύει καὶ μᾶς λέγει: «Εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

24
Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι «ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ». Ἡ πίστη δηλαδὴ στὸν Χριστὸ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ σωτηρία...

[Διαβάστε περισσότερα...]

17
Μᾶς συμβουλεύει ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ μᾶς λέει ὅτι «οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ», δηλαδὴ οἱ Χριστιανοί, πρέπει νὰ φροντίζουν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, ὥστε νὰ ἐπιτελοῦν καλὰ καὶ θεάρεστα ἔργα, καὶ τοῦτο διότι «ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις»

[Διαβάστε περισσότερα...]

10
Διὰ τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ὁ Κύριος ἀποτρέπει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴ φιλοχρηματία, ἀπὸ τὴν προσκόλληση δηλαδὴ στὸν πλοῦτο...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 4 of 23First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last