ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
07
Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ὁ κάθε ἕνας ξεχωριστά, ἔχουμε ἱκανότητες, μικρὲς ἢ μεγάλες, ἔχουμε γνώση σὲ κάποιο τομέα ἢ κατέχουμε πλοῦτο, λίγο ἢ πολύ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

31
Στὸν Χριστιανισμὸ τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, τὰ χρήματα, τὰ σπίτια, τὰ χωράφια, τὰ κοσμήματα, δὲν ἀποτελοῦν ἀγαθά...

[Διαβάστε περισσότερα...]

24
Ὁ Χρι­στὸς εἶ­ναι τὸ φῶς τοῦ κό­σμου, ὄ­χι μό­νο δι­ό­τι φω­τί­ζει νο­η­τῶς τὶς καρ­διὲς τῶν ἀν­θρώ­πων, ἀλ­λὰ καὶ ἐ­πει­δὴ τοὺς χα­ρί­ζει καὶ τὸ αἰ­σθη­τὸ φῶς τῶν ὀ­φθαλ­μῶν...

[Διαβάστε περισσότερα...]

17
Ὁ Θεὸς δὲν ἀνήκει σὲ κανένα, κατὰ τὸν τύπο μίας ἀποκλειστικότητας. Εἶναι Θεὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἐὰν αὐτοὶ τὸν γνωρίζουν ἢ διατελοῦν ἐν ἀγνοίᾳ τῆς ὕπαρξής του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

10
Ὁ Κύριος ἀρχίζει τὸ κήρυγμά του, προτρέποντας εἰς μετάνοια, ὥστε νὰ ἀξιωθεῖ κανεὶς γιὰ τὴν ἐπὶ θύραις Βασιλεία τοῦ Θεοῦ: «μετανοεῖτε˙ ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»...

[Διαβάστε περισσότερα...]

03

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

(Μρ. 1, 1-8)

Σήμερα, στὰ προεόρτια τῶν Φώτων γεγονότα θαυμαστὰ παρατηροῦνται. Οἱ κολυμβῆθρες, οἱ πηγές, οἱ κρῆνες, οἱ ποταμοί, οἱ λίμνες καὶ οἱ θάλασσες ἑτοιμάζονται νὰ γίνουν δοχεῖα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...

[Διαβάστε περισσότερα...]

27
Ὅ­λα ὅ­σα ἀ­φο­ροῦν τὸν Δε­σπό­τη Χρι­στὸ εἶ­ναι θαυ­μα­στὰ καὶ πα­ρά­δο­ξα καὶ κα­τα­δει­κνύ­ουν τὴν ἰ­σχύ του...

[Διαβάστε περισσότερα...]

20
Με­τὰ τὴν πα­ρα­κο­ὴ τῶν πρω­το­πλά­στων, ὁ ἄν­θρω­πος ἔ­χα­σε τὸν Θε­ό, βγῆ­κε ἀ­πὸ τὸν Πα­ρά­δει­σο καὶ ἔ­γι­νε σκλά­βος στὴ φθο­ρὰ καὶ τὴν ἁ­μαρ­τί­α...

[Διαβάστε περισσότερα...]

13
Ὁ Θε­ὸς εἶ­ναι ἀ­γα­θὸς καὶ ἐ­λε­ή­μων πρὸς τὸν ἄν­θρω­πο. Ὁ ἄν­θρω­πος, ὅ­μως, δυστυχῶς πολλὲς φορὲς εἶ­ναι ἀ­γνώ­μων καὶ ἀ­χά­ρι­στος πρὸς τὸν Θε­ό...

[Διαβάστε περισσότερα...]

06
Σήμερα, 6 Δεκεμβρίου, τιμοῦμε τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ...

[Διαβάστε περισσότερα...]

Page 7 of 23First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last