ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

(Ἰω. 1, 44-52)

Σή­με­ρα, Κυ­ρι­α­κὴ τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας «ἡ­μέ­ραν χαρ­μο­νι­κὴν θε­όφρο­νες, δεῦ­τε τε­λέ­σω­μεν, νῦν οὐ­ρα­νὸς εὐ­φραί­νε­ται καὶ γῆ, καὶ ἀγ­γέ­λων τὰ τάγ­μα­τα, καὶ τῶν βρο­τῶν συ­στή­μα­τα».

Αὐ­τὴ τὴ μέ­ρα σύνο­λο τὸ πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας πα­νη­γυ­ρί­ζει τὴν ὁ­ρι­στι­κὴ «ἀ­να­στύ­λω­ση» τῶν εἰ­κό­νων. Ἕ­να γε­γο­νὸς ποὺ ἔ­γι­νε στὶς 11 Μαρ­τί­ου τοῦ 843, τὴν πρώ­τη Κυ­ρι­α­κὴ τῆς Μ. Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ἐ­κεί­νου τοῦ ἔ­τους, ὅταν Πα­τρι­άρ­χης Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ὁ Με­θό­δι­ος καὶ αὐ­το­κρά­τει­ρα ἡ Θε­ο­δώ­ρα.

Ἡ «ἀ­να­στύ­λω­ση» οὐ­σι­α­στι­κὰ ἐ­πα­νέφερε τὴν τι­μη­τι­κὴ προ­σκύ­νη­ση τῶν ἱ­ε­ρῶν εἰ­κό­νων ποὺ εἶχε ἤδη κατοχυρωθεῖ προ­η­γου­μέ­νως, μὲ τὸν δογ­μα­τι­κὸ ὅρο τῆς Ζ΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συνόδου τὸ 787. Σὲ αὐ­τὴ τὴ Σύ­νο­δο ὁρίστηκε καὶ διατυπώθηκε θεολογικῶς ἡ ὀ­φει­λό­με­νη τι­μὴ πρὸς τὶς ἱ­ε­ρὲς εἰ­κό­νες, ἐνῶ ταυτόχρονα δι­ευ­κρι­νί­στη­καν καὶ ἄλ­λα ση­μεῖ­α τῆς χρι­στια­νι­κῆς πί­στε­ως, ἔ­τσι ὥ­στε νὰ μποροῦμε πλέον νὰ ὁ­μι­λοῦ­με γιὰ θρί­αμ­βο τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας.

Ἡ προ­σκύ­νη­ση τῆς εἰ­κό­νας δὲν ἀ­να­φέ­ρε­ται στὴν ὕ­λη, τὸ ξύ­λο δηλαδὴ καὶ τὰ χρώματα, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν εἰκονογραφικὴ παράσταση ἑνὸς προσώπου ἢ κάποιου εὐαγγελικοῦ γεγονότος. «Προ­σκυ­νοῦ­μεν», μᾶς λέει ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «ταῖς εἰ­κό­σιν οὐ τῇ ὕ­λῃ προ­σφέ­ρον­τες τὴν προ­σκύ­νη­σιν, ἀλ­λὰ δι’ αὐ­τῶν τοῖς ἐν αὐ­ταῖς εἰ­κο­νι­ζο­μέ­νοις». Ὁ ἀσπασμὸς δηλαδὴ τῶν εἰκόνων εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ὁ πιστὸς τιμᾶ τὰ εἰκονιζόμενα πρόσωπα. Ὅπως δὲ χαρακτηριστικὰ ἐπεξηγεῖ ὁ Μ. Βασίλειος: «ἡ τῆς εἰ­κό­νος τι­μὴ ἐ­πὶ τὸ πρω­τό­τυ­πον δι­α­βαί­νει». Διακρίνεται ὅμως ἡ τιμὴ ποὺ ἀπονέμουμε στοὺς ἁγίους καὶ τὴν Παναγία, ἀπὸ τὴ λατρεία ποὺ προσφέρουμε στὸν Χριστό. Αὐτοὶ ὅλοι εἶναι ἄνθρωποι, δηλαδὴ ὁμόδουλοι μαζί μας, ἐνῶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός. 

Ἡ ὀρθοδοξία ἀφορᾶ στὴν ὀρθὴ δόξα, δηλαδὴ τὴν ὀρθὴ πίστη. Ἡ δὲ ὀρθὴ πίστη δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ὁμολογία ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός, ὁ σωτῆρας τοῦ κόσμου. Αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν ὀρθοδοξία μᾶς ὑποδεικνύει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα. Ὁ Φίλιππος ἀναφωνεῖ μὲ ἐνθουσιασμό: «εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν», καὶ ὁ Ναθαναὴλ ὁμολογεῖ μὲ παρρησία τὸν Χριστὸ ὡς Υἱὸν τοῦ Θεοῦ: «ῥαββί, σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ». Ἡ εὕρεση τοῦ Ἰησοῦ, ὡς Θεοῦ καὶ σωτῆρα, καὶ ἡ συνάντηση μαζί του, δὲν ἐπιτυγχάνεται διανοητικά, ἀλλὰ ἐμπειρικά. Ὁ Φίλιππος, ἀφοῦ γνώρισε ἐμπειρικὰ τὸν Χριστό, προσκάλεσε καὶ τὸν Ναθαναήλ, λέγοντάς του: «ἔρχου καὶ ἴδε», διότι ξέρει ὅτι ἡ προσωπικὴ συνάντηση μαζί του εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ τὸν πείσει. Τὴν ἴδια προτροπὴ ἐπαναλαμβάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία σὲ ἐμᾶς, ὥστε στὸν χῶρο της, διὰ τῆς μυστηριακῆς ζωῆς, νὰ συναντηθοῦμε μαζί του καὶ νὰ κοινωνήσουμε ἐμπειρικὰ μὲ αὐτόν.

Ἡ το­πο­θέ­τη­ση τῆς Κυ­ρι­α­κῆς τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας ὡς πρώ­της Κυ­ρι­α­κῆς τῶν Νη­στει­ῶν τῆς Μ. Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς δὲν εἶ­ναι τυχαία. Ἑορταζόμενη στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς πορείας πρὸς τὴν Ἀνάσταση, ἔρ­χε­ται νὰ μᾶς ὑ­πεν­θυ­μί­σει ὅ­τι ἡ ὀρ­θὴ πίστη ὁ­δη­γεῖ στὴν ὀρ­θὴ πρά­ξη καὶ ζω­ή, πρᾶγμα ἀπαραίτητο γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ βίωση τῶν γεγονότων τοῦ πάθους καὶ τῆς ἀναστάσιμης δόξας.

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή της Ορθοδοξίας

halkali escort halkali escort istanbul escort beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort sisli escort
aydin escort bingöl escort