ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
13

 

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

“Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή”. Ἀπὸ αὔριο εἰσερχόμεθα, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸ εὐλογημένο στάδιο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς....

 

[Διαβάστε περισσότερα...]

08

     ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1/2017                                                                                                                                                                                     

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τὰ ἅγια θεοφάνεια, τὴ βάπτιση δηλαδὴ τοῦ Κυρίου στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ τὴν ἀποκάλυψη τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Σύμφωνα μὲ ὅσα μᾶς παραδίδουν οἱ Εὐαγγελιστές, κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς βαπτίσεως, καὶ ἐνῷ ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός, δηλονότι ὁ Χριστός, χειροθετεῖται ὑπὸ τοῦ Προδρόμου, ὁ Πατὴρ μαρτυρεῖ ἐξ οὐρανοῦ τὴ θεότητα τοῦ Υἱοῦ, τὸ δὲ Ἅγιο Πνεῦμα κατέρχεται «ἐν εἴδει περιστερᾶς», βεβαιώνοντας «τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές». Τοιουτοτρόπως, ἀποκαλύπτεται ἡ Ἁγία Τριάδα, ἡ ὁποία καὶ συνιστᾶ τὸ ἀσάλευτο θεμέλιο τῆς πίστεώς μας...

[Διαβάστε περισσότερα...]