Γάμος. Σκοπός, νόημα καί ἀξία

Ἡ παροῦσα ἔκδοση προσεγγίζει μέ ἐκλαϊκευμένο τρόπο τό μέγα μυστήριο τοῦ γάμου, τίς διαστάσεις καί τήν ἀξία του. Ἐπιδιωκόμενος σκοπός εἶναι νά γνωρίσουν οἱ μελλόνυμφοι, καθώς καί πᾶς ἐνδιαφερόμενος, τούς λόγους τῆς σύστασής του, τό τί αὐτό προσφέρει καί τήν κατά Θεόν τέλεσή του.

 Δέστε το βιβλίο εδώ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗ

Τὸν  Φεβρουάριο  τοῦ  τρέχοντος  ἔτους (2017),  ἡ  Ἱερὰ  Μητρόπολις Τριμυθοῦντος διοργάνωσε μὲ μεγάλη ὁμολογουμένως ἐπιτυχία τὴν πρώτη  Ἐπιστημονικὴ  Θεολογικὴ  Ἡμερίδα,  μὲ  θέμα  Ἐκκλησία  καὶ Κατήχηση.

Οἱ  τρεῖς  ἐκλεκτοὶ  πανεπιστημιακοὶ  ἀνέπτυξαν  μὲ  ἐπιστημονι- κότητα  καὶ  σαφήνεια  τὸ  θέμα,  ἑρμηνεύοντας  καὶ  ἐπεξηγῶντας  τὶς διάφορές του πτυχές.

Γιὰ νὰ καταστήσουμε κοινωνοὺς τῶν εἰσηγήσεων καὶ ὅσους δὲν ἦταν παρόντες, προβαίνουμε στὴν παροῦσα ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἡμερίδος, εὐχόμενοι ὅπως ἡ ἀνάγνωσή τους ὠφελήσει δεόντως ὅλους ὅσοι διακονοῦν στὸν ἀγρὸ τοῦ Κυρίου.

Διαβάστε το βιβλίο εδώ

Τριμυθούντια Ἁγιολογικά - Ἅγιος Φωκᾶς

Ἡ παροῦσα ἔκδοση τῶν ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΙΩΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ στοχεύει νά καλύψει ἕνα κενό πού ὑπῆρχε στή νεοσύστατη Ἱερά Μητρόπολη Τριμυθοῦντος καί ἀφοροῦσε στήν ἔλλειψη ἑνός ἁπαρτισμένου καί εὔχρηστου βοηθήματος γιά τούς ἁγίους τῆς περιοχῆς μας.

Εἶναι καλή καί συμφέρουσα εἰς ἅπαντας τούς πιστούς ἡ μνήμη τῶν ἁγίων, διότι ἡ ζωή τους ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας φάρο πρός τούς οὐρανούς. Στούς ἁγίους βλέπουμε βιωμένο τό εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι δέν ἀρκούμαστε στή θεωρία πού ἀναγινώσκουμε, ἀλλά παιδευόμαστε καί ἀπό τίς πράξεις τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν μέ ἀρετή καί εὐσέβεια. Τελικά, ὅμως, τό φῶς τῶν ἁγίων μορφῶν δέν μᾶς παραδειγματίζει ἁπλῶς, ἀλλά μᾶς ὁδηγεῖ σέ δοξολογία τοῦ ἀγωνοθέτη Θεοῦ, κατά πῶς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἐντέλλεται: «οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Πολλῷ μᾶλλον ὅταν ὁ ἅγιος ἀνήκει στή χορεία τῶν μαρτύρων τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν τόν στέφανο τῆς Ἐκκλησίας καί τό καύχημα γιά κάθε ἕνα ἐξ ἡμῶν.

Τό αὐτό ἀκριβῶς ἰσχύει καί γιά τόν ἀθλητή τοῦ Χριστοῦ, τόν ἅγιο ἱερομάρτυρα Φωκᾶ, τό καύχημα τῆς Σινώπης, τόν προστάτη τῶν ναυτιλλωμένων, τόν θαυμαστό ἄνδρα, τόν γενναῖο καί περιφανῆ. Τοῦτος ὁ θεσπέσιος ἅγιος κατοικεῖ καί τιμᾶται καί στήν κωμόπολη τῆς Ἀθηαίνου, γιά πέραν τῶν 200 ἐτῶν, ἐνῶ ἤδη ἀπό 10ετίας φιλοξενεῖ ἐπαξίως μέρος τῶν λειψάνων του, ἀπολαύοντας αὐτή πανδημεί, ἀλλά καί προσφέροντας τή δυνατότητα γιά τήν ἴδια μετοχή στίς χάριτες τοῦ ἁγίου σέ ἅπαντας τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Δέστε το εξώφυλλο