ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ

Entries for Οκτώβριος 2019

31
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 16, 19-31)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 10, 25-37)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 12, 16-21)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 18, 18-27)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 7, 11-16)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ (ΣΠΟΡΕΩΣ) (Λκ. 8, 5-15)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 8, 26-39)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 8, 41-56)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03
 • ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (Α’  Τιμ. 2, 1-7)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Ἰω. 3, 13-17)
 • ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Ἰω. 19, 6-11˙ 13-20˙ 25-28˙ 30)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ (Μρ. 8, 34 - 9, 1)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 5, 1-11)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ (Λκ. 6, 31-36)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 9, 27-35)
 • ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 14, 14-22)
 • ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (Α΄ Κορ. 3, 9-17)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Α’ Κορ. 4, 9-16)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 6, 22-33)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Τίτ. 3, 8-15)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 8, 28 - 9, 1)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (Ρωμ. 12, 6-14)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Ἰω. 9, 1-38)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Ἰω. 17, 1-13)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ἰω. 7, 37-52˙ 8, 12)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Μθ. 10, 32-33˙ 37-38. 19, 27-30)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Α΄ Κορ. 4, 9-16)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (Ἰω. 20, 19-31)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Μρ. 15, 43 - 16, 8)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (Ἰω. 5, 1-15)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ἰω. 4, 5-42)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 9, 17-31)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 10, 32-45)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (Ἰω. 12, 1-18)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03

 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Μθ. 25, 31-46)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (Μθ. 6, 14-21)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Ἰω. 1, 44-52)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μρ. 2, 1-12)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) (Μρ. 8, 34 – 9, 1)

[Διαβάστε Περισσότερα...]

03
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 25, 14-30)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Μθ. 15, 21-28)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λκ. 18, 10-14)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΩΤΟΥ (Λκ. 15, 11-32)

[Διαβάστε Περισσότερα...]