Έντυπα Εκδόσεις

Ἐκδόσεις:

Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Τριμυθοῦντος ἐκδίδονται τὰ κάτωθι:


Α. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος:

1. Ἅγιος Σπυρίδων (ἐπίσημη περιοδικὴ ἔκδοσις τῆς Μητροπόλεως.

2. Θεολογικὲς Παρεμβάσεις (θεολογικὴ σειρὰ στὴν ὁποία ἐκδίδονται πρακτικὰ συνεδρίων καὶ διάφορες ἐπιστημονικὲς μελέτες.Ὑπεύθυνος: Διευθυντής: Ἀνδρέας Ζαχαρίου (τηλ.: 99056496)Ἐντυπα:

Εἰς μερικὰς ἐνορίας τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδονται ἔντυπα ὀρθοδόξου πνευματικῆς μαρτυρίας καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν ναῶν καὶ χριστιανικῶν κινήσεων.


Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι: 

1. Εὐαγγελισμός (διμηνιαία ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου)

2. Ὁ Τροπαιοφόρος (διμηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀλυμπίων) καὶ 

3. Ἀπόστολοι ἐκ περάτων (μηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου).


Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content