Πιστοποιητικά

1. Πληροφορίες για τέλεση Βάπτισης και πιστοποιητικά που απαιτούνται:

Σχετικά με το Μυστήριο του Βαπτίσματος παρακαλούνται θερμά τόσο οι γονείς όσο και οι ανάδοχοι να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Α. Το όνομα που θα δοθεί στο παιδί να είναι Χριστιανικό ή Ελληνικό. Θα πρέπει να είναι ένα όνομα και να μην είναι υποκοριστικό ή παραφθαρμένο.

Β. Ο ανάδοχος (νονός ή νονά) θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο, να είναι ενήλικας(18 ετών και άνω) και οπωσδήποτε Ορθόδοξος Χριστιανός.

Γ. Εάν οι γονείς έχουν απαιτήσεις σχετικές με το όνομα ή τον ανάδοχο διαφορετικές με τα πιο πάνω θα πρέπει να εξασφαλίζουν για αυτό γραπτή έγκριση από τη Μητρόπολη

Δ. Τα ενδύματα του παιδιού πρέπει να είναι λευκά, διότι αυτό απαιτεί το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, καθότι το λευκό χρώμα συμβολίζει τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνει το νεοφώτιστο με το Βάπτισμα και το Χρίσμα.

Ε. Εάν ο ένας εκ των γονέων θα είναι απών κατά τη Βάπτιση(είτε σε διάσταση είτε είναι διαζευγμένοι είτε ζει στο εξωτερικό) τότε χρειάζεται γραπτή συγκατἀθεση του απόντος υπογραμμένη από τον ίδιο. Σε περιπτώσεις όπου ο ένας εκ των γονέων έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα τότε δεν απαιτείται η συγκατάθεση του άλλου.

Κατά την ημέρα της Βάπτισης πρέπει να προσκομίζονται στον ιερέα που θα τελέσει το μυστήριο τα πιο κάτω:

- Πιστοποιητικό γεννήσεως παιδιού

- Πιστοποιητικό Βαπτίσεως αναδόχου

- Δελτία ταυτότητος γονέων και αναδόχου

Εάν η Βάπτιση θα τελεσθεί σε άλλη ενορία από αυτή που κατοικούν οι γονείς, τότε θα πρέπει να πληρώσουν οι γονείς τα δικαιώματα της ενορίας τους και να δείξουν στον ιερέα που θα βαφτίσει το παιδί τους τη σχετική απόδειξη.

2. Πληροφορίες για τέλεση Γάμου και πιστοποιητικά που απαιτούνται:

1. Ταυτότητες ή Διαβατήρια.

2. Πρωτότυπα Πιστοποιητικά Γεννήσεως.

3. Βεβαιώσεις εξετάσεων για το στίγμα της Μεσογειακής Αναιμίας.

4. Πιστοποιητικά Ελευθερίας (εκδίδονται απο τον ιερέα της ενορίας του ενδιαφερομένου, αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία 1, 2, και 3. Αν η μητέρα είναι πρόσφυγας, τότε αυτό εκδίδεται απο τη Μητρόπολη στην οποία ανήκε η μητέρα πριν το 1974).

5. Ένορκος Δήλωση(απαιτείται εάν ο ιερέας που θα εκδώσει το πιστοποιητικό ελευθερίας δεν γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο. Αντίγραφα ενόρκων δηλώσεων διατίθενται στο γραφείο αδειών γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου).

6. Αμοιβαία Συναίνεση. Ετοιμάζεται απο τον ιερέα του ναού, όπου θα γίνει ο γάμος και υπογράφεται απο τους ενδιαφερομένους, αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά στα σημεία 1, 2, 3, 4 και 5 αν υπάρχει.

8. Απόδειξη πληρωμής δικαιωμάτων μεταφοράς γάμου, εάν ο γάμος θα τελεσθεί σε άλλη ενορία από αυτή της νύμφης.

9. Για τη σύναψη γάμου απαραιτήτως οι δύο ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο ένας ή και οι δύο ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων και έγκριση από το Μητροπολίτη.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα που πρόκειται να συνάψουν γάμο έχουν διαφορά ηλικίας, που υπερβαίνει τα 25 έτη, για την τέλεση του γάμου απαιτείται ειδική άδεια της Μητροπόλεως/Επισκοπής στην οποία υπάγεται η ενορία τελέσως του γάμου.

11. Εάν ο ένας ή και οι δύο ενδιαφερόμενοι έχουν τελέσει προηγουμένως άλλο γάμο, θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν το πρωτότυπο Εκκλησιαστικό Διαζύγιο και το πρωτότυπο Πολιτικό Διαζύγιο.

12. Όλα τα έγγραφα που θα προσκομιστούν πρέπει απαραιτήτως να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, πιστοποιημένα από αρμόδιο υπάλληλο. Όλα τα έγγραφα εκτός των ταυτοτήτων φυλάσσονται στο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος.

13. Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται στις οδηγίες αυτές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειών Γάμου της Μητροπόλεως στο τηλέφωνο 22527000.

14. Για την έκδοση πιστοποιητικού ελευθερίας και άδειας γάμου για τις κατεχόμενες κοινότητες Άρσος, Τρεμετουσιά, Πυρόϊ και Λουρουτζίνα να απευθύνεσθε στο Γραφείο Αδειών Γάμου της Ιεράς Μητροπόλεως Τριμυθούντος.

15. Για τους/τις Ελλαδίτες/ισσες που πρόκειται να τελέσουν Εκκλησιαστικό Γάμο απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής:

- Πιστοποιητικό γεννήσεως

- Διαβατήριο

- Πιστοποιητικό αγαμίας επικυρωμένο απο την Ελλαδική Μητρόπολη

- Ενημερωμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο Δήμο στον οποίο ανήκει ο μελλόνυμφος

- Εξετάσεις αίματος για Θαλασσαιμία

- Ένορκος Δήλωση απο Επαρχιακό Δικαστήριο σφραγισμένη απο τον πρωτοκολλητή

Σε περίπτωση Δεύτερου (Β΄) Εκκλησιαστικού Γάμου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους το γνήσιο διαζύγιο.

3. Πληροφορίες για Γάμο μεταξύ ετεροδόξων

Οδηγίες για έκδοση Άδειας Μικτού Γάμου

Μεταξύ ενός Χριστιανού Ορθοδόξου και ενός ετεροδόξου, μέλους άλλης χριστιανικής ομολογίας, χρειάζεται να υποβληθούν τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

4. Για τον Ορθόδοξο:

1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο

2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Πρωτότυπο)

3. Βεβαιώσεις μεσογειακής αναιμίας

4. Πιστοποιητικό Ελευθερίας (εκδίδεται απο τον ιερέα της ενορίας του ενδιαφερομένου, αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά και των δύο ενδιαφερομένων που αναφέρονται στα σημεία 1, 2, και 3. Σε περίπτωση που η μητέρα είναι πρόσφυγας τότε αυτό εκδίδεται απο τη Μητρόπολη στην οποία ανήκε η μητέρα πριν το 1974)

5. Ένορκος δήλωση(απαιτείται σε περίπτωση που ο ιερέας, ο οποίος θα εκδώσει το πιστοποιητικό αγαμίας, δεν γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο ή εάν ο ενδιαφερόμενος διαμένει σε άλλη ενορία ή έζησε ή ζει στο εξωτερικό. Αντίγραφα ενόρκων δηλώσεων διατίθενται απο το Γραφείο Αδειών Γάμου και υπογράφονται στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου)

5. Για το μέλος άλλης Χριστιανικής Ομολογίας:

1. Διαβατήριο

2. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Πρωτότυπο)

3. Βεβαιώσεις Μεσογειακής Αναιμίας

4. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως ετεροδόξου στο δόγμα που ανήκει

5. Άδεια Παραμονής, εάν προέρχεται απο χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Βεβαίωση απο τη χριστιανική ομολογία στην οποία ανήκει ή από άλλη επίσημη υπηρεσία του κράτους, από το οποίο προέρχεται, ότι δεν έχουν συνάψει άλλο γάμο

7. Ένορκος Δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει τελέσει ξανά άλλο εκκλησιαστικό ή πολιτικό γάμο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Αντίγραφα ενόρκων δηλώσεων διατίθενται απο το Γραφείο Αδειών Γάμου και υπογράφονται στον πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου

Τα πιστοποιητικά που προέρχονται απο το εξωτερικό πρέπει να μετραφράζονται στην ελληνική κατά προτίμηση ή αγγλική γλώσσα μόνο.

Λόγω ακόμη του ότι σε αρκετές χώρες δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται ο Θρησκευτικός Γάμος ως κανονικός, επιβάλλεται στους δυο ενδιαφερομένους η τέλεση πολιτικού γάμου πριν απο τον Θρησκευτικό. Αντίγραφο του πολιτικού γάμου θα πρέπει επίσης να προσκομισθεί.

Κατά την έκδοση της Άδειας Γάμου στα γραφεία της Μητροπόλεως οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράφουν τη δήλωση περί μικτού γάμου, με την οποία δεσμεύονται ότι τα παιδιά που θα αποκτήσουν θα βαπτισθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.


Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content