Γραμματεία

Ὑπεύθυνοι: Ματθαῖος Ματθαίου καὶ Στυλιανὸς Κεπόλας. Ὁδηγός: Μοναχὸς Σπυρίδων. τηλ.: 22527000