Έντυπα Εκδόσεις

 

Ἐκδόσεις:    Εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Τριμυθοῦντος ἐκδίδονται τὰ κάτωθι. Α. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος:

Ὑπεύθυνος:  Διευθυντής: Ἀνδρέας Ζαχαρίου (τηλ.: 99056496)

Εορτοδρόμιο

Σχόλια σε διάφορες εορτές και μνήμες Αγίων

Ἅγιος Νεκτάριος

Διμηνιαία ἔκδοσις Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου.

Κυρακοδρόμιο

Σχόλια σε διάφορες εορτές και μνήμες Αγίων

Θεολογικὲς Παρεμβάσεις

Θεολογικὴ σειρὰ στὴν ὁποία ἐκδίδονται πρακτικὰ συνεδρίων
καὶ διάφορες ἐπιστημονικὲς μελέτες.

Εκκλησία και Κατήχηση

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ι. Μ. Τριμιθούντος «Άγιος Σπυρίδων»

Ελληνική Επάνασταση

Αφιερωματικός τομός "από την έναρξη του αγώνα του έθνους

Ἅγιος Σπυρίδων

Έπίσημη περιοδικὴ ἔκδοσις τῆς Μητροπόλεως

Ἐντυπα

 

Εἰς μερικὰς ἐνορίας τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως ἐκδίδονται ἔντυπα ὀρθοδόξου πνευματικῆς μαρτυρίας καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς ὑπὸ τῶν ὑπευθύνων τῶν κατὰ τόπους ἱερῶν ναῶν καὶ χριστιανικῶν κινήσεων.

Τοιαῦτα ἔντυπα εἶναι:

Ὁ Τροπαιοφόρος

Διμηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ὀλυμπίων

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων

Μηνιαία ἔκδοσις Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Πέρα Χωρίου