Διοικητική Συγκρότησις

01

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

Ἕδρα:᾿Ιδάλιον
῾Η ἕδρα μετεφέρθη εἰς Ἰδάλιον, ἕνεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σπυρίδωνος, εἰς Τρεμετουσιάν.
Γραφεῖα Μητροπόλεως:
τ.θ. 11001, 2550 Ἰδάλιον, τηλ.: 22527000, τηλεομ.: 22526363, ἠλεκτρ.
Διεύθυνση (e-mail):
info@imtrimythountos.org.cy

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ:

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας.

Κληρικὰ μέλη:

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου καὶ Ἀνδρέας Βορκᾶς καὶ Αἰδεσιμώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος....

Θρονικὴ Ἐπιτροπὴ:

Πρόεδρος: Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας.

Κληρικὰ μέλη:

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης, Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου καὶ Ἀνδρέας Βορκᾶς καὶ Αἰδεσιμώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Τρύφωνος.

Λαϊκὰ μέλη:

Στέλιος Κομῆς, Λουκᾶς Πέτρου, Νικόλαος Παπαλοΐζου καὶ Σάββας Ξενοφῶντος.

Πρωτοσύγκελλος: Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης

Γραμματεία:

Ὑπεύθυνοι: Ματθαῖος Ματθαίου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου καὶ Στυλιανὸς Κεπόλας.

Ὁδηγός: Μοναχὸς Σπυρίδων.

Γραφεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας:

Ὑπεύθυνος:

Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γρηγόριος Ἰωαννίδης.

Συνεργάται:

Χριστοφόρος Παντελῆ, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, Κυριάκος Γρηγορίου καὶ Φώτης Βασιλείου.

Γραφεῖον Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου

Ὑπεύθυνος:

Χριστοφόρος Παντελῆ.

Λογιστήριον καὶ Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα

Ὑπεύθυνοι:

Προκόπης Προκόπη καὶ Ἀνδρέας Ἀνδρέου, ἠλεκτρ. διεύθ. (e-mail): prokopis@imtrimythountos.org.cy

Συμβούλιον Πνευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου

Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς καὶ διὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς εἰσηγήσεωςπρὸς τὸν Ἐπίσκοπον:

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου.

Πρόεδρος:

Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου.

Μέλη:

Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου καὶ Ἀντώνιος Παναγῆ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Θεῖον Κήρυγμα

Τὸν θεῖον λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας, ὡς ἐπίσης καὶ Ἱερεῖς καὶ Θεολόγοι τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας.

Κατηχητικαὶ Συνάξεις

Κατηχητικαὶ συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων λειτουργοῦν εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς ἐνορίας καὶκοινότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς αὐτὰς διδάσκουν Ἱερεῖς, Θεολόγοι, Καθηγηταί, Διδάσκαλοι καὶ ἄλλοι, πρὸς τοῦτο εἰδικῶς ἐκπαιδευθέντες.

Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν - Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Εἰς ἀρκετὰς ἐνορίας τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν, καθὼς καὶ Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς διὰ τὴν πνευματικὴν οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν.

Θεῖον Κήρυγμα

Τὸν θεῖον λόγον κηρύττουν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας, ὡς ἐπίσης καὶ Ἱερεῖς καὶ Θεολόγοι τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας.

Κατηχητικαὶ Συνάξεις

Κατηχητικαὶ συνάξεις ὅλων τῶν βαθμίδων λειτουργοῦν εἰς ὅλας σχεδὸν τὰς ἐνορίας καὶκοινότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Εἰς αὐτὰς διδάσκουν Ἱερεῖς, Θεολόγοι, Καθηγηταί, Διδάσκαλοι καὶ ἄλλοι, πρὸς τοῦτο εἰδικῶς ἐκπαιδευθέντες.

Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν - Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Εἰς ἀρκετὰς ἐνορίας τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν Χριστιανικοὶ Σύνδεσμοι Γυναικῶν, καθὼς καὶ Κύκλοι Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς διὰ τὴν πνευματικὴν οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν.

Ἐνοριακαὶ Φιλόπτωχοι Ἀδελφότητες

Σκοπὸς τῆς Ἐνοριακῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος εἶναι ἡ παροχὴ βοηθείας πρὸς τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας, οἱ ὁποῖοι ζοῦν εἰς συγκεκριμένην ἐνορίαν ἢ κοινότητα.

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀπὸ τῆς ἀνασυστάσεως τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως, ἱδρύθη Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, εἰς τὴν ὁποίαν παραδίδονται μαθήματα ὑπὸ ἐμπείρων καὶ ἀρτίως κατηρτισμένων, ἐπιστημονικῶς, Μουσικοδιδασκάλων, πρὸς διαφύλαξιν καὶ προώθησιν τοῦ πολυτίμου τούτου θησαυροῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς τέχνης.

Ὑπεύθυνοι:

Διευθυντής: Πρωτ. Θεόδωρος Γρηγορίου (τηλ.: 99442469) καὶ Σπῦρος Ἰωάννου (τηλ.: 99870253).

Ποιμαντικὴ Διακονία Ἐθνικῆς Φρουρᾶς

Εἰς ὅλας τὰς μονάδας τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας γίνονται καθ’ ἕκαστον μῆνα ἁγιασμὸς καὶ ὁμιλία. Τελεῖται, ἐπίσης, ἡ θεία Λειτουργία καὶ τὸ μυστήριον τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. Σκοπὸς εἶναι ὁ πνευματικὸς καταρτισμὸς τῶν στρατιωτῶν καὶ ἡ ἀντιμετώπισις τῶν ἰδιαιτέρων προβλημάτων, τὰ ὁποῖα αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν. Εἰς τὸ ἔργον τοῦτο συμμετέχουν οἱ Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, Παῦλος Ἀντωνίου, Ἀνδρέας Βορκᾶς, Ἀναστάσιος Ὀδυσσέως καὶ Σπυρίδων Ζαχαριάδης καὶ ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Οἰκον. Ἰωάννης Ἰωάννου.