1000
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ΑΝΑΚΟΙνώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2/2022

Πρὸς

τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τριμυθοῦντος

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Χριστὸς Ἀνέστη!

Μὲ τὴ χάρη καὶ βοήθεια τοῦ πανάγαθου Θεοῦ ἀξιωθήκαμε καὶ φέτος νὰ διανύσουμε τὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νὰ βιώσουμε τὰ Ἅγια Πάθη καὶ νὰ προσκυνήσουμε τὴ λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι πολὺ ἐνθαρρυντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ναοί μας ἦταν κατάμεστοι κατὰ τὶς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴ Μεγάλη Πέμπτη μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα. Ἀποτελεῖ ἀπόδειξη ὅτι ὁ λαός μας εἶναι βαθιὰ θρησκευόμενος καὶ ἡ σχέση του μὲ τὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι τυπική.

Μᾶς λυπεῖ ὅμως ἰδιαίτερα ἡ παρέκκλιση ποὺ παρουσιάζεται στὸ θέμα τοῦ ἀνάμματος φωτιᾶς –τῆς λεγόμενης «λαμπρατζιᾶς». Ἕνα ὡραῖο ἔθιμο κατὰ τὸ ὁποῖο μέχρι τὴν περασμένη δεκαετία γιὰ τὴ φωτιὰ γινόταν χρήση μικρῆς ποσότητας ξύλων καὶ ἡ καύση τους –ἡ «λαμπρατζιά»– γινόταν μόνο κατὰ τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, σήμερα ἔχει καταντήσει μιὰ ἐπικίνδυνη παρωδία.

Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες ἀπαράδεκτων καταστάσεων, ὅπου ὁμάδες – νέων κυρίως ἀλλὰ καὶ ἐνήλικων δυστυχῶς – ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, ἀδυνατοῦντες νὰ ἀντιληφθοῦν τὴ συσχέτηση τοῦ ἀνάμματος τῆς φωτιᾶς μὲ τὰ προαναφερθέντα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἀρκοῦνται στὸ νὰ εὑρίσκονται στὸν περίβολο τῶν Ναῶν ἢ σὲ παρακείμενα οἰκόπεδα καὶ νὰ διαγωνίζονται στὸ ποιὸς θὰ φτιάξει τὴ μεγαλύτερη «λαμπρατζιά» ἢ ποιὸς θὰ ρίξει τὴν πιὸ δυνατὴ κροτίδα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴ φωτιὰ ποὺ ἀνάβουν μεγάλη ποσότητα ἀπὸ ξύλα, ἐλαστικὰ αὐτοκινήτων, παλαιὰ ἔπιπλα, καναπέδες καὶ διάφορα ἄλλα ἀντικείμενα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλοῦν προβλήματα. Δὲν εἶναι μόνο ἡ ὀχλαγωγία, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι κάποιες φορὲς τὰ ὑλικὰ προσανάμματος προέρχονται ἀπὸ κλοπές, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἡ καύση τους παράγει ἀέρια, ἐπικίνδυνα γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία καὶ τὸ περιβάλλον.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀναστάσεως, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται συγκεντρωμένοι γύρω ἀπὸ τὴ «λαμπρατζιά», πυροδοτοῦν κροτίδες, ποὺ πολλὲς φορὲς εἶναι καὶ μεγάλης ἰσχύος, καὶ τὸ χειρότερο τὶς ρίχνουν ἀνάμεσα στὸ ἀνυποψίαστο πλῆθος, μεγάλους καὶ μικρὰ παιδιά, θέτοντας σὲ κίνδυνο τὴ σωματική τους ἀκεραιότητα, πέραν τοῦ πανικοῦ τὸν ὁποῖο προκαλοῦν, μὴ ἐπιτρέποντας στοὺς πιστοὺς νὰ συμμετέχουν καθὼς πρέπει στὴν ἀκολουθία.

Δυστυχῶς, ὄχι μόνο φέτος, ἀλλὰ καὶ τὰ προηγούμενα χρόνια, ἔχουν προκληθεῖ ζημιὲς σὲ περιουσίες. Στὴν κοινότητα Ζυγίου, πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια, αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ συνήθεια προκάλεσε ζημιὲς στὴν ὀροφὴ τῆς Ἐκκλησίας (σπάσιμο κεραμιδιῶν), στὴ δὲ κοινότητα τῆς Χοιροκοιτίας προκλήθηκε πυρκαγιὰ σὲ παρακείμενη οἰκία. Μετὰ ἀπὸ ἀγωγὴ ποὺ κατέθεσε ἐναντίον μας ὁ ἰδιοκτήτης τῆς οἰκίας, ὑποχρεωθήκαμε νὰ τοῦ καταβάλουμε μεγάλη ἀποζημίωση. Πέραν τούτου, τὸ πλέον ἀπαράδεκτο εἶναι ὅτι φέτος φτάσαμε στὸ σημεῖο κάποιοι νὰ ἀπαγορεύσουν σὲ ἱερεῖς νὰ ζητήσουν πρὸ τοῦ «Χριστὸς Ἀνέστη» εὐταξία καὶ νὰ μιλήσουν περὶ τῶν κροτίδων.

Σεβόμαστε τὸ δικαίωμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου νὰ ἐκφραστεῖ καὶ νὰ διασκεδάσει μὲ ὅποιο τρόπο ἐπιθυμεῖ. Παρόλα αὐτά, αὐτὸ τὸ δικαίωμα δὲν μπορεῖ οὔτε νὰ ἐπηρεάζει μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο τὸ δικαίωμα ὅσων θέλουν νὰ ζήσουν μὲ ἡσυχία καὶ ἡρεμία τὶς κατανυκτικὲς μέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, οὔτε καὶ νὰ προξενεῖ ζημιὲς σὲ περιουσίες. Ἐμεῖς, ὡς ἐπιχώριος Μητροπολίτης καὶ μὲ βάση τὶς ποιμαντικές μας εὐθύνες, ὀφείλουμε νὰ ἐξασφαλίσουμε τὴν ἡσυχία καὶ τὸ ἀσκανδάλιστο τοῦ ποιμνίου μας, ὥστε αὐτὸ ἀπρόσκοπτα νὰ μετέχει στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὀφείλουμε ἐπίσης νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχὴ τῶν γονέων στὴ χρήση κροτίδων ἀπὸ τὰ παιδιά τους. Δυστυχῶς, τραυματισμοὶ καὶ ἀκρωτηριασμοὶ συνέβησαν καὶ τὴ φετινὴ περίοδο τοῦ Πάσχα.

Γι’ αὐτὸ καὶ προτιθέμεθα νὰ ἀπαγορεύσουμε τὸ ἄναμμα «λαμπρατζιᾶς» σὲ ἐκκλησιαστικοὺς χώρους ὁποιασδήποτε κοινότητας, ἡ ὁποία ἐμπίπτει στὴ μητροπολιτική μας περιφέρεια. Ἐκεῖ ὅπου ἡ συμπεριφορὰ κάποιων θὰ ξεπεράσει τὰ ὅρια τῆς ἀνοχῆς θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ λάβουμε νενομισμένα μέτρα, εἴτε πνευματικῆς φύσης (ὅπως τὸ ἐπιτίμιο ἀπαγόρευσης προσέλευσης στὴ θεία Κοινωνία) εἴτε πολιτικῆς, δηλαδὴ νὰ καλέσουμε σὲ βοήθεια τὴν ὑπεύθυνη ἀστυνομικὴ ἀρχή.

Γι’ αὐτὸ καὶ ζητοῦμε προκαταβολικὰ τὴ συνδρομὴ τῆς Πολιτείας, τῶν Δημοτικῶν καὶ Κοινοτικῶν Ἀρχῶν – σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀστυνομία – ὥστε τὸ πρόβλημα τῆς «λαμπρατζιᾶς» νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ριζικά.

Πεπεισμένοι γιὰ τὴν αἴσια ἔκβαση τῶν πραγμάτων, εὐχόμαστε ἡ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως νὰ διατηρεῖται ἄσβεστη ὅλες τὶς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

ἐν Χριστῷ ἀναστάντι

 

† Ὁ Τριμυθοῦντος Βαρνάβας

Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος,

8 Μαΐου 2022.

 

 

 

Κοιν.: Διευθυντὲς Ἀστυνομικῶν Σταθμῶν Λευκάρων, Κοφίνου, Πέρα Χωρίου, Ζυγίου.

Προέδρους Δημοτικῶν καὶ Κοινοτικῶν Συμβουλίων περιφέρειας Τριμυθοῦντος.

Διευθυντὴ Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Κύπρου.